اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

5,000,000 ریال

اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

دپارتمان اسطوره شناسي آكادمي شمسه

مدرس: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

برگزار شده در ترم زمستان 1397

در ایـن درسـگفتار  که ادامـۀ دورۀ «اسـطوره‌‌هـای شـاهنامه و آفرینـش هـنری (١)» می باشد بـه تحلیـل سـوگ‌نامـه‌هـا و سـایر شـخصیت‌هـای مهـم شـاهنامۀ فردوسـی پرداختــه شــده اســت.

ســوگ‌نامــه‌هــای «رســتم و اســفندیار»،«رسـتم و سـهراب» و «سـوگ سـیاوش» از جملـه سـوگ‌نامه هایـی بـا مضمـون تراژیـک هسـتند کـه در ایـن دوره مـورد توجـه قـرارگرفتــه انــد.

اســطوره‌هــای کیــکاووس، ســیاوش، کیخــسرو، فــرود (فرزنـد سـیاوش)، داسـتان‌هـای لهراسـب، گشتاسـب و ارجاسـب و هفــت خــوان رســتم و هفــت خــوان اســفندیار از جملــه موضوعاتــی هســتند کــه در ایــن دوره بــه آنهــا پرداختــه شــده است.

 

12 جلسه / حدود 18 ساعت

برای آشنایی با محتوای دوره ، جلسه اول این درسگفتار را از اینجا به رایگان بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی