کجروی

7,000,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1403/02/07
تاریخ شروع
1403/02/09
استاد
دکتر غلامحسین حبیبی

دوره جامع مفاهیم بنیادین جامعه شناسی (1)

کجروی

مدرس : دکتر غلامحسین حبیبی

یکشنبه ها: ساعت 15 الی 17:30

حضوری / آنلاین / آفلاین

جلسه نخست

  • مواجه پارادایمهای عینیگرا با کجروی

موضع هستی‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع معرفت‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع روش‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی: همراه با مرور یک پژوهش در حوزه انحرافات اجتماعی

  • مواجه پارادایمهای برساختی_تفسیری با کجروی

موضع هستی‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع معرفت‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع روش‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی: همراه با مرور یک پژوهش در حوزه انحرافات اجتماعی

جلسه دوم

  • مواجه پارادایم پدیدارشناسی با کجروی

موضع هستی‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع معرفت‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع روش‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی: همراه با مرور یک پژوهش در حوزه انحرافات اجتماعی

  • مواجه پارادایم ‌انتقادی با کجروی

موضع هستی‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع معرفت‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع روش‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی: همراه با مرور یک پژوهش در حوزه انحرافات اجتماعی

جلسه سوم

  • مواجه پارادایم فیمینیسم با کجروی

موضع هستی‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع معرفت‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع روش‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی: همراه با مرور یک پژوهش در حوزه انحرافات اجتماعی

  • مواجه پارادایم پست‌مدرن با کجروی

موضع هستی‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع معرفت‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع روش‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی: همراه با مرور یک پژوهش در حوزه انحرافات اجتماعی

جلسه چهارم

  • مواجه پارادایم‌های ترکیب‌گرا با کجروی

موضع هستی‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع معرفت‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی
موضع روش‌‌شناسی آن‌ها در نسبت با کجروی: همراه با مرور یک پژوهش در حوزه انحرافات اجتماعی

 


برنامه کلاس های مدرسه عالی جامعه شناسی آکادمی شمسه