اندیشه فلسفی در عالم اسلام

3,200,000 ریال

اندیشه فلسفی در عالم اسلام

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس : دکتر میلاد نوری

برگزار شده در ترم پاییز 1398

پژوهـش تاریخـی در آراء فلاسـفه و آگاهـی از سـیر تحـول نظریـات فلسـفی، از مهـم تریـن گام هـای آمـوزش و پژوهـش فلسـفی اسـت.

در ایـن میـان، نـگاه جریانـی بـه اندیشـه ورزی تنهـا شـیوه درسـت بیـان تاریـخ فلسـفه اسـت؛ زیـرا فلسـفه در نسـبت مـی اندیشـند و مبـادی و مقاصـد ایشـان در نسـبت هـای ایشـان مشـخص مـی شـود کـه تنهـا بـا فهـم جایـگاه تاریخـی اندیشـه ممکـن مـی گـردد.

از ایـن منظـر، زمینـه تاریخـی و زیسـت جهانـی فکـری، فرهنگـی و اجتماعی فیلسـوفان مسـلمان و پدیدآورنـدگان فکـر فلسـفی در عـالم اسـلام، در چگونگـی تبییـن و تفسـیر اندیشـه ایشـان تأثیـر مسـتقیم خواهـد داشـت.

دراین شیوه ما از منظـری بیرونـی بـه تاریـخ فلسـفه نمـی نگریـم، بلکـه بـا بازآفرینـی و قـرار گرفتن در افقـی مشـترک بـا بازیگـران و صحنـه گردانـان، اندیشـه فلسـفی در عـالم اسلام را دریافتـه و خـود نیـز در اندیشـه ورزی ایشـان مشــارکت مــی یابیــم.

بنابرایــن، در ایــن جســت و جــو، اولاً جایــگاه هــر اندیشـه ای را در ارتبـاط بـا جریـان هـای فکـری و فلسـفی پیشـین و معـاصرش بررســی و تفســیر مــی کنیــم؛ دومــاً، حلقــه هــای مفقــوده ای کــه جریــان تحــولات فلســفه اســلامی را ســامان بخشــیده اســت مــورد توجــه قــرار مــی دهیــم.

در دوره پیشــنهادی حــاضر، بــه ترســیم تصویــر کلــی از فراینــد تاریخی می پردازیم که فکر فلسفی در عالم اسلام را شکل داده است.

6 جلسه / حدود 8 ساعت

 

جهت آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی