فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (3): هگل

2,800,000 ریال

فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (3): هگل

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر مسعود حسینی

برگزار شده در ترم تابستان 1398

ســنت ایدئالیســم آلمانــی -کــه چهره هــای اصلــی آن عبارتنــد از کانــت، فیشــته، شــلینگ و هــگل- در بحــث فلســفۀ هـنر یــا «زیبایـی شناسـی»، نظریـات و ایـده هـای بدیـع و برجسـته ای را در خـود گنجانـده اسـت.

هـدف ایـن درسـگفتار، بررسـی رونـد ِ تحـول ایــده هــای زیبایــی شناســانه و نقــش زیبایــی شناســی در نظــامفلسفی هگل می باشد.

هــگل از پدیدارشناســی روح و فلســفۀ هنر ســخن گفتــه اســت.موضـع او در مـورد هنر، کـه بـه نظـر او نخسـتین صـورت تجلـیروح مطلــق اســت، بــه بحــث هــای بســیاری دامــن زده اســت.

ازسـوی دیگـر، چنیـن مـی نمایـد کـه بحـث او در ایـن بـاب نوعـی موضع گیری در برابر کانت و شلینگ است.

 

6 جلسه / 7 ساعت

 

جهت آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی