تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (1):از دیوارنگاری غارها تا نقاشی های مانویان

80,000 تومان

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (1): از ديوارنگاري غارها تا نقاشي هاي مانويان/

دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه

مدرس : دکتر علی اصغر میرزایی مهر

قدیمــی تریــن آثــار تصویــری یافــت شــده در جغرافیــای فرهنگــی ایــران،نقاشــی و حکاکــی هــای دیــواری برخــی غارهــا و پناهــگاه هــای صخــره ایاست که به عصر میانه سنگی (Mesolithic ) تعلق دارند و شاخص ترین نمونه های آن در منطقــۀ لرســتان قــرار دارد. ایــن آثــار بازتابــی از زندگــی گــروه هــایانسـانی شـکارگر اسـت کـه بـا اسـلوبی سـاده و ابتدایـی و اغلـب تـک رنـگ ترسـیم شـده انـد. بـا انتقال بـه عصر نوسـنگی (Neolithic) ، امیـال و آرزوها وخلاقیــت هــای تصویــری بــر روی ظــروف ســفالین منتقــل شــد. بســیارند ســفال هــای منقــوش و هنرمندانــه کــه از تپــه هــای باســتانی بــه دســتآمــده انــد. امــا بــا تثبیــت حاکمیــت آریاییــان و پدیــد آمــدن قــدرت هــای متمرکـز و تشـکیل امپراتـوری هـای ایـران باسـتان دگرگونـی مجـددی در دنیـاینقاشـی پدیـد آمـد. از ایـن پـس، نقاشـی هـا بـا ابزارهـا و انـدازه هـا و اهدافـیمتفاوت بر دیوار بناهای اشرافی و کاخ ها و بعضاً معابد جای گرفتند.

مراحل دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

1.دانلود نرم افزار spotplayer ؛ برای استفاده در ویندوز و اندروید . ( برای نصب روی کلمات ویندوز و اندروید کلیک کنید)
2.پس از خرید و واریز وجه یک پیام حاوی شماره همراه،  نام و نام خانوادگی و کد ملی به شماره موسسه واتس اپ بفرمائید( شماره واتس اپ شمسه : 09044130243)

 

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی

جلسه اول این کلاس برای استفاده عموم علاقمندان ، زیر همین پست به صورت رایگان بارگذاری شده است و شما می توانید پس از شنیدن جلسه اول اقدام به خرید محصول بفرمائید.