تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (1):از دیوارنگاری غارها تا نقاشی های مانویان

4,000,000 ریال

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (1): از ديوارنگاري غارها تا نقاشي هاي مانويان/

دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه

مدرس: دکتر علی اصغر میرزایی مهر

قدیمــی‌تریــن آثــار تصویــری یافــت شــده در جغرافیــای فرهنگــی ایــران،نقاشــی و حکاکــی هــای دیــواری برخــی غارهــا و پناهــگاه‌هــای صخــره‌ای است که به عصر میانه سنگی (Mesolithic ) تعلق دارند و شاخص‌ترین نمونه‌های آن در منطقــۀ لرســتان قــرار دارد.

ایــن آثــار بازتابــی از زندگــی گــروه هــای انسـانی شـکارگر اسـت کـه بـا اسـلوبی سـاده و ابتدایـی و اغلـب تـک رنـگ ترسـیم شـده‌انـد.

بـا انتقال بـه عصر نوسـنگی (Neolithic) امیـال و آرزوها و خلاقیــت‌هــای تصویــری بــر روی ظــروف ســفالین منتقــل شــد.

بســیارند ســفال‌هــای منقــوش و هنرمندانــه کــه از تپــه‌هــای باســتانی بــه دســت آمــده انــد. امــا بــا تثبیــت حاکمیــت آریاییــان و پدیــد آمــدن قــدرت‌هــای متمرکـز و تشـکیل امپراتـوری‌هـای ایـران باسـتان دگرگونـی مجـددی در دنیـای نقاشـی پدیـد آمـد.

از ایـن پـس، نقاشـی‌هـا بـا ابزارهـا و انـدازه‌هـا و اهدافـی متفاوت بر دیوار بناهای اشرافی و کاخ ها و بعضاً معابد جای گرفتند.

 

4 جلسه / حدود 10 ساعت

 

جهت آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

 

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی