تخفیف!

ترم دوم دوره جامع تاریخ فلسفه غرب

25,900,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1403/02/09
تاریخ شروع
1403/02/11
استاد
اساتید مدرسه عالی فلسفه

 ترم دوم دوره جامع تاریخ فلسفه غرب: فلسفه جدید

زیر نظر دکتر امیر مازیار

آنلاین / آفلاین

جان لاک و تجربه‌گرایان

 • جلسه نخست: چیستی فلسفۀ تجربه­ گرایی(ریشه های یونانی، قرون وسطایی و رنسانسی تجربه گرایی،  جایگاه آن در بستر تاریخ فلسفه به طور کلی، مولفه­ ها و اوصاف کلی آن)
 • جلسه دوم: علم­ گرایی با پیشگامی فرانسیس بیکن و تامس هابز
 • (اهمیت علوم و تجربه در تجربه گرایی، آراء فرانسیس بیکن و نقش تاریخی او، آراء تامس هابز و نقش تاریخی او)
 • جلسه سوم: جان لاک
 • (جان لاک در مقابل رنه دکارت، نظریه معرفت، اندیشه های سیاسی و اخلاقی)
 • جلسه چهارم:  دیوید هیوم
 • (دیوید هیوم به مثابۀ صریح­ ترین فیلسوف تجربه گرا، نقد سنت متافیزیکی پیش از خود، پیش ­درآمد کانت)
 • جلسه پنجم: جورج بارکلی
 • (تجربه­ گرای چالش­ برانگیز، ایده ­الیسم تجربه گرایانه)
 • جلسه ششم: سرانجام تجربه گرایی؛ تصویری کلی
 • (میراث تجربه گرایی، تجربه گرایی و کانت، تجربه گرایی و فلسفه تحلیلی)

 

رنه دکارت و عقل گرایان

 • جلسه نخست: مروری گذرا بر ویژگی های انسان قرون وسطایی و نگاهی به دوران نوزایی با تمرکز بر جنبش اومانیسم یا ظهور علوم انسانی در این دوره
 • جلسه دوم: اندیشه دکارت با تمرکز بر شکاکیت و نسبت آن با روش تحلیل دکارتی
 • جلسه سوم: انسان دکارتی، خدای دکارتی و جهان دکارتی
 • جلسه چهارم: اندیشه اسپینوزا با تمرکز بر روش ترکیب و محوریت خدا در مقام نامتناهی مطلق
 • جلسه پنجم: زندگی خوب در نگاه اسپینوزا: اخلاق، دین و سیاست
 • جلسه ششم: اندیشه لایبنیتس با تمرکز بر آموزه مونادها و نظریه هماهنگی پیشین بنیاد: پیوند میان منطق و مابعدالطبیعه

 

ایمانوئل کانت

 • جلسه نخست: مقدمه: فلسفه پیشانقدی و نقدی کانت/ پرسش محوری فلسفه استعلایی کانت
 • جلسه دوم : نقد عقل محض۱؛حسیات استعلایی: زمان و مکان؛ تحلیل استعلایی: مقولات پیشین فاهمه
 • جلسه سوم:نقد عقل محض۲؛ جدل استعلایی: نقد روانشناسی فلسفی،نقد جهان‌شناسی فلسفی، نقد خداشناسی فلسفی
 • جلسه چهارم: نقد عقل عملی؛ وظیفه‌گرایی کانت؛ اراده خیر و وظیفه، امر مطلق،قواعد اخلاقی، ملکوت غایات
 • جلسه پنجم: نقد قوه حکم۱؛ جایگاه نقد سوم در فلسفه کانت،زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی، ویژگی‌های چهارگانه حکم زیبایی‌شناختی
 • جلسه ششم: نقد قوه حکم۲؛ امر والا؛ ذوق و نبوغ، ایده‌های زیبایی‌شناختی، تاثیر کانت

 

هگل و ایدئالیسم آلمانی

 • جلسۀ نخست: مقدمه و چالش‌های پساکانتی
  (مؤلفه‌های اساسی ایدئالیسم آلمانی، یاکوبی و مناقشۀ همه‌خداانگاری، راینهولت و فلسفۀ عناصر، شولتسه و شکاکیت پساکانتی)
 • جلسۀ دوم: فیشته و ایدئالیسم سوبژکتیو
  (طرح نظریۀ سوبژکتیویتۀ فیشته بر اساس آموزۀ دانش)
 • جلسۀ سوم: شلینگ، ایدئالیسم و فلسفۀ طبیعت
  (ایدئالیسم شلینگ، گذار به فلسفۀ طبیعت، نظام این‌همانی)
 • جلسۀ چهارم: متافیزیک و معرفت‌شناسی هگل
  (اندیشۀ پیشانظام، متافیزیک و معرفت‌شناسی هگل بر اساس پدیدارشناسی روح و علم منطق)
 • جلسۀ پنجم: فلسفۀ تاریخ و زیبایی‌شناسی هگل
  (طرح رئوس فلسفۀ تاریخ و زیبایی‌شناسی هگل بر اساس درسگفتارهای او)
 • جلسۀ ششم: فلسفۀ سیاسی و اجتماعی هگل
  (طرح رئوس فلسفۀ سیاسی و اجتماعی هگل بر اساس عناصر فلسفۀ حق)

 


برنامه کلاس های مدرسه عالی فلسفه آکادمی شمسه