اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

100,000 تومان

اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

دپارتمان اسطوره شناسي آكادمي شمسه

مدرس: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

در ایـن درسـگفتار کـه در ١٢ جلسـه برگـزار شـده اسـت، در ادامـۀ دورۀ «اسـطوره هـای شـاهنامه و آفرینـش هـنری (١) بـه تحلیـلسـوگ نامـه هـا و سـایر شـخصیت هـای مهـم شـاهنامۀ فردوسـیپرداختــه شــده اســت. ســوگ نامــه هــای «رســتم و اســفندیار»،«رسـتم و سـهراب» و «سـوگ سـیاوش» از جملـه سـوگنامه هایـیبـا مضمـون تراژیـک هسـتند کـه در ایـن دوره مـورد توجـه قـرارگرفتــه انــد. اســطوره هــای کیــکاووس، ســیاوش، کیخــسرو، فــرود(فرزنـد سـیاوش)، داسـتان هـای لهراسـب، گشتاسـب و ارجاسـب،و هفــت خــوان رســتم و هفــت خــوان اســفندیار از جملــه موضوعاتــی هســتند کــه در ایــن دوره بــه آنهــا پرداختــه شــده است.

12 جلسه / حدود 18 ساعت

در صورت اختلال در درگاه بانکی، لطفا مبلغ را به شماره کارت 6104337327999718 (بانک ملت/ به نام مهدی انصاری) واریز و رسید را به شماره واتس اپ 09044130243 ارسال بفرمایید.

مراحل دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

1.دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.

2.لطفا پس از خرید و واریز وجه یک پیام حاوی شماره همراه، نام و نام خانوادگی و کد ملی به شماره موسسه واتس اپ بفرمائید (شماره واتس اپ شمسه: 09044130243)

 

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی

جلسه اول این کلاس برای استفاده عموم علاقمندان ، زیر همین پست به صورت رایگان بارگذاری شده است و شما می توانید پس از شنیدن جلسه اول اقدام به خرید محصول بفرمائید.