پذیرفته شدگان نهایی کنکور کارشناسی ارشد هنر و فلسفه 1401 آکادمی شمسه

پذیرفته شدگان نهایی کنکور کارشناسی ارشد هنر و فلسفه 1401 آکادمی شمسه

اسامی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد هنر و فلسفه 1401 که دانشجویان آکادمی شمسه بوده اند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

دانشگاه

1بهار سعیدیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تهران
2فریده معینی نسبپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تهران
3سیده سارا آذرکارپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تهران
4امیرحسین ذاکرپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تهران
5ریحانه معتمد رادعکاسیروزانه – دانشگاه تهران
6دریا ناظریعکاسیروزانه – دانشگاه تهران
7اسماعیل طهانعکاسیروزانه – دانشگاه تهران
8فرناز تبریزینقاشیروزانه– دانشگاه تهران
9سیده معصومه سجادینقاشیروزانه – دانشگاه تهران
10زهرا بخشینقاشیروزانه – دانشگاه تهران
11حوریه رجایی لیتکوهیگرافیکروزانه – دانشگاه تهران
12امین سعادتانیمیشنروزانه – دانشگاه تهران
13مرضیه سعیدیتصویرسازیروزانه – دانشگاه تهران
14نیوشا رحمانیان کوشککیادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه تهران
15علی ابوطالبیادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه تهران
16سینا رضاییفلسفه غربروزانه – دانشگاه تهران
17عرفانه حوالی شهریاریپژوهش هنرنوبت دوم – دانشگاه تهران
18یاسمن خنجرینقاشینوبت دوم – دانشگاه تهران
19فرناز ممتحنیتصویرسازینوبت دوم – دانشگاه تهران
20علی زینعلیفلسفهنوبت دوم – دانشگاه تهران
21محسن حکیم زادهفلسفه دیننوبت دوم – دانشگاه تهران
22زهره فولادی اردکانپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
23علیرضا دوست باطنیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
24محمدرضا آزادپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
25 مینا بیاتپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
26فاطمه مستوریپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
27مینا آژندپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
28منیب حسینیعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
29زهرا معصومی مبشرعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
30آمنه طاهرزادهعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
31سیده فاطمه میرزکیئیعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
32سمیرا چوپانیان مقدمعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
33زهرا محمدپورعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
34زهرا شهماریعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
35مینا گودرزینقاشیروزانه – دانشگاه هنر
36ایما ماه پیشانیانگرافیکروزانه – دانشگاه هنر
37سمیرا ندافیانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
38فاطمه زیاوریانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
39نازنین رمضانیانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
40فاطمه حائریانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
41سولماز عبدیان ثمرینتصویرسازیروزانه – دانشگاه هنر
42فرشته بیاتتصویرسازیروزانه – دانشگاه هنر
43مائده منزویکارگردانیروزانه – دانشگاه هنر
44فاطمه سادات میرشجاعیکارگردانیروزانه – دانشگاه هنر
45پریا حمیدیانبازیگریروزانه – دانشگاه هنر
46مهسا شیخیبازیگریروزانه – دانشگاه هنر
47پیمان رضاییبازیگریروزانه – دانشگاه هنر
48سیدمحمدرضا موسویسینماروزانه – دانشگاه هنر
49حسین همتیانسینماروزانه – دانشگاه هنر
50امیررضا اسکندریادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه هنر
51مهسا عرب لوادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه هنر
52سالار حسینیان رادادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه هنر
53محمد رسول نوبهاریصنایع دستیروزانه – دانشگاه هنر
54بهراد قاسم زادهفلسفه هنرروزانه – دانشگاه هنر
55سیده مریم ابراهیمیانپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
56           مریم مدنی فردپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
57مینا ارباب سلجوقینقاشیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
58مونس فاتحنقاشیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
59سینا نظریکارگردانیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
60مهرداد میرزاییکارگردانیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
61محمدحسین خوشنودیکارگردانیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
62سینا لسانیسینماروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
63سیدمحمدجوادسیدیادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
64مازیار صفدریادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
65علی زارعادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
66محمدعلی منصوریانادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
67فاطمه گلین مقدمپژوهش هنرروزانه – دانشگاه الزهرا
68محدثه موسویپژوهش هنرروزانه – دانشگاه الزهرا
69نسترن امانینقاشیروزانه – دانشگاه الزهرا
70زهرا حسنینقاشیروزانه – دانشگاه الزهرا
71سحرقلعه دارنقاشیروزانه – دانشگاه الزهرا
72زهرا شریعت طلبنقاشیروزانه – دانشگاه الزهرا
73فاطمه ابراهیمینقاشیروزانه – دانشگاه الزهرا
74پریا رشگی شیشوانگرافیکروزانه – دانشگاه الزهرا
75مینا مرادیصنایع دستیروزانه – دانشگاه الزهرا
76سارا بختیاریپژوهش هنرنوبت دوم – دانشگاه الزهرا
77شقایق قانعنقاشینوبت دوم – دانشگاه الزهرا
78وجیهه فرحبخشنقاشینوبت دوم – دانشگاه الزهرا
79تینا حاج عبدالعلیگرافیکنوبت دوم – دانشگاه الزهرا
80آزاده بهرامیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه شاهد
81افسانه بهرام زادهگرافیکروزانه – دانشگاه شاهد
82نسیم تهرانیگرافیکروزانه – دانشگاه شاهد
83فاطمه مرادیتصویرسازیروزانه – دانشگاه شاهد
84الهام سادات کاظمیگرافیکنوبت دوم – دانشگاه شاهد
85سکینه منصوریگرافیکروزانه – دانشگاه شهید رجایی
86پردیس رحیم زادهگرافیکروزانه – دانشگاه شهید رجایی
87مریم پورسلیمانگرافیکروزانه – دانشگاه شهید رجایی
88زهرا یزدان پناهگرافیکنوبت دوم – دانشگاه شهید رجایی
89محمد علیخاصپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
90فاطمه سادات طباطباییتصویرسازیروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
91اکرم کریمیهنراسلامیروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
92روژانو نصرت پورفلسفه هنرروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
93محمد سامان صفریفلسفهروزانه – دانشگاه اصفهان
94زهرا عابدیگرافیکروزانه – دانشگاه نیشابور
95مریم غرویانگرافیکروزانه – دانشگاه نیشابور
96پریسا شفقنقاشیروزانه – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
97مهشید اسکندریگرافیکپردیس – دانشگاه تهران
98نگار غفاریگرافیکپردیس – دانشگاه تهران
99گلپونه سجادیتصویرسازیپردیس – دانشگاه تهران
100معصومه اردوییادبیات نمایشیپردیس – دانشگاه تهران
101درسا رعنائیپژوهش هنرپردیس – دانشگاه هنر
102صدرا قصاعپژوهش هنرپردیس – دانشگاه هنر
103ریحانه نافه کشانپژوهش هنرپردیس – دانشگاه هنر
104شکوه حیدری گوجانیعکاسیپردیس – دانشگاه هنر
105فهیمه قلعه هاعکاسیپردیس – دانشگاه هنر
106مهناز شاهقلینقاشیپردیس- دانشگاه هنر
107فرزانه طهماسبی نژادنقاشیپردیس – دانشگاه هنر
108نوشین بحرینقاشیپردیس – دانشگاه هنر
109فاطمه قربانینقاشیپردیس – دانشگاه هنر
110الهه هویدا پورنقاشیپردیس – دانشگاه هنر
111روشا انصاریگرافیکپردیس – دانشگاه هنر
112معصومه محمدعلی نژادانیمیشنپردیس – دانشگاه هنر
113گلاره گودرزیتصویرسازیپردیس – دانشگاه هنر
114امیرحسین ماژورزادهبازیگریپردیس – دانشگاه هنر
115محمدرضا اکبرمهرآهنگسازیپردیس – دانشگاه هنر
116مهتا رزاقیپژوهش هنرپردیس –دانشگاه تربیت مدرس
117مجید بازویارانیمیشنپردیس – دانشگاه تربیت مدرس
118علی شفیعیانیمیشنپردیس – دانشگاه تربیت مدرس
119نیلوفر حسن پورانیمیشنپردیس تربیت مدرس
120زهرا اقبالیانیمیشنپردیس – دانشگاه تربیت مدرس
121فرید میرطاهریگارگردانیپردیس – دانشگاه تربیت مدرس
122محدثه رفیعی انبوهیبازیگریپردیس- دانشگاه تربیت مدرس
123حسین ملیحیفلسفهپردیس – دانشگاه شهید بهشتی
124نیلوفر حسن پورانیمیشنپردیس تربیت مدرس
125ملیکا مطهریگرافیکدانشگاه علم و فرهنگ
126سارا سروشگرافیکدانشگاه علم و فرهنگ
126سارا نجفیگرافیکدانشگاه علم و فرهنگ
128محیا ارشادینقاشیدانشگاه علم و فرهنگ
129سارا عظیمینقاشیدانشگاه علم و فرهنگ
130محمد فروتننقاشیدانشگاه علم و فرهنگ
131مریم خشنودینقاشیدانشگاه علم و فرهنگ
132عارفه جعفریاننقاشیدانشگاه علم و فرهنگ
133رضوانه میرکریمیصنایع دستیدانشگاه علم و فرهنگ
134حسین کمالی اردکانیهنراسلامیدانشگاه علم و فرهنگ
135رامین مارالیپژوهش هنردانشگاه سوره
136پیرایه پیروزنیاپژوهش هنردانشگاه سوره
137حسین دشتیعکاسیدانشگاه سوره
138ابوالفضل محمدپور بمیعکاسیدانشگاه سوره
139نگین فیروزیعکاسیدانشگاه سوره
140صبا اکبریعکاسیدانشگاه سوره
141مهشید احسنیعکاسیدانشگاه سوره
142بهراد خدیویعکاسیدانشگاه سوره
143فاطمه حسن دوستعکاسیدانشگاه سوره
144مینا صالحیعکاسیدانشگاه سوره
145سید محسن مدرس نژادعکاسیدانشگاه سوره
146امیر خلیل نژادعکاسیدانشگاه سوره
147نسترن غفورینقاشیدانشگاه سوره
148کی‌ناز گودرزینقاشیدانشگاه سوره
149فرناز جلال زادهنقاشیدانشگاه سوره
150پگاه جعفرینقاشیدانشگاه سوره
151لاله متیننقاشیدانشگاه سوره
152میلاد تهرانینقاشیدانشگاه سوره
153پریسا پیشگاه هادیاننقاشیدانشگاه سوره
154نگین شعله ورنقاشیدانشگاه سوره
155زهره عباسیگرافیکدانشگاه سوره
156زینب حسینیگرافیکدانشگاه سوره
157فاطمه مشکواتیانیمیشندانشگاه سوره
158کسری مجیدیانیمیشندانشگاه سوره
159مژگان ناصرالملکیانیمیشندانشگاه سوره
160سمانه اشرفیانیمیشندانشگاه سوره
161محمد صالحی دارآبادانیمیشندانشگاه سوره
162مبینا حبیبیانیمیشندانشگاه سوره
163محمدصالح آقا مهدیانیمیشندانشگاه سوره
164فاطمه هاشم خانیانیمیشندانشگاه سوره
165مهتاب حاج امینیتصویرسازیدانشگاه سوره
166منا سلیمانیتصویرسازیدانشگاه سوره
167محدثه چمن زادتصویرسازیدانشگاه سوره
168مریم سادات شایستهسینمادانشگاه سوره
169فاطمه احمدیسینمادانشگاه سوره
170امین پاک فطرتادبیات نمایشیدانشگاه سوره
171مریم محمدیادبیات نمایشیدانشگاه سوره
172هدیه صباح نوادبیات نمایشیدانشگاه سوره
173ابوالفضل احمدرئیسیادبیات نمایشیدانشگاه سوره
174الهام هاشمیصنایع دستیدانشگاه سوره
175زهرا خداییصنایع دستیدانشگاه سوره
176فاطمه نظیریجلوه های ویژه بصریدانشگاه سوره
177مونا رشیدیانسینماغیرانتفاعی دانشگاه پارس
178مریم نجف پورسینماغیرانتفاعی دانشگاه پارس
179سارا شهسواریفلسفه هنرموسسه غیر انتفاعی هنر شیراز
180مرضیه کامیابی املشیادبیات نمایشیدانشگاه علوم تحقیقات
181محمدرضا تفرشیفلسفه دینمجازی – دانشگاه خوارزمی تهران
182آیدا غفاریعکاسیغیرانتفاعی – دانشگاه طبری بابل
183یاسمن رضازادهبازیگریموسسه غیر انتفاعی لامعی گرگانی – گرگان
184شادمهر شیرخانیسینماموسسه غیر انتفاعی کمال الملک – نوشهر
185تورج چمنیسینماموسسه غیر انتفاعی کمال الملک – نوشهر
186حنانه مجیدفرگرافیکآزاد – تهران مرکز
187الهه زندیهگرافیکآزاد – تهران مرکز
188فاطمه صادقیگرافیکآزاد – تهران مرکز
189الناز خلیل زادهنقاشیآزاد – تهران مرکز

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *