پذیرفته شدگان نهایی کنکور کارشناسی ارشد هنر و فلسفه 1402 آکادمی شمسه

           1فاطمه صادقی منفردپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تهران
          2آیلار محمدیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تهران
          3نازگل حصاریعکاسیروزانه – دانشگاه تهران
          4سارا شفقی زادهعکاسیروزانه – دانشگاه تهران
          5فاطمه کریم پورعکاسیروزانه – دانشگاه تهران
          6حامد یوسفیگرافیکروزانه – دانشگاه تهران
          7یگانه امیریگرافیکروزانه – دانشگاه تهران
          8مهرناز مدقالچیگرافیکروزانه – دانشگاه تهران
          9امین رجبیانیمیشنروزانه – دانشگاه تهران
         10مهسا پاکتصویرسازیروزانه – دانشگاه تهران
         11محمد علی نادریتصویر سازیروزانه – دانشگاه تهران
         12پارسا طاهریفلسفهروزانه – دانشگاه تهران
        13زهرا ابراهیمی ویشکیتاریخ هنر جهان اسلامروزانه – دانشگاه تهران
        14مهسا علی حسینیپژوهش هنرنوبت دوم – دانشگاه تهران
         15رضا قره غریبیعکاسینوبت دوم – دانشگاه تهران
         16مائده مظهریانیمیشننوبت دوم – دانشگاه تهران
        17سودابه عربشاهیتاریخ هنر جهان اسلامنوبت دوم – دانشگاه تهران
        18مروارید خردمندپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
         19پریسا حاجی هاشمیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
         20مرضیه اسلامیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
         21رفعت کلهریعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
        22عاطفه حاجی سلطانیعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
        23مینا قنبریعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
        24امیرحسین رابطعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
        25بابک خسرویعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
        26محمد رضا وثوقی رهبریعکاسیروزانه – دانشگاه هنر
        27زهرا صادقینقاشیروزانه – دانشگاه هنر
        28دلارام عسکری زاده جورشرینقاشیروزانه – دانشگاه هنر
        29دنیا افشارپورنقاشیروزانه – دانشگاه هنر
        30مائده رجب زادهنقاشیروزانه – دانشگاه هنر
        31زهرا کیخانقاشیروزانه – دانشگاه هنر
        32فاطمه جعفری همدانیگرافیکروزانه – دانشگاه هنر
       33کیمیا شاه محمدیگرافیکروزانه – دانشگاه هنر
        34سارا فقیهیانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
        35علیرضا پور حنیفهانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
        36محمد قریشیانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
        37امیر مهدی شاطریانانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
        38زهرا خوشهانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
        39حانیه کیوانلوانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
        40مینا محمودیانیمیشنروزانه – دانشگاه هنر
        41شیرین قیژان زادهتصویر سازیروزانه – دانشگاه هنر
        42کمیل کریمیتصویر سازیروزانه – دانشگاه هنر
        43رضا ابراهیمیتصویرسازیروزانه – دانشگاه هنر
        44سحر جوادیتصویر سازیروزانه – دانشگاه هنر
        45بهنام جفرودیتصویرسازیروزانه – دانشگاه هنر
        46فاطمه آجرلوصنایع دستیروزانه – دانشگاه هنر
        47مریم سعادت رهبریادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه هنر
        48ریحانه لطیفادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه هنر
        49محمد مهدی چاکریکارگردانیروزانه – دانشگاه هنر
        50هستی محمدی رادکارگردانیروزانه – دانشگاه هنر
         51غزاله باب زرتابیبازیگریروزانه – دانشگاه هنر
        52الناز خداییمطالعات موزهروزانه – دانشگاه هنر
        53بهار حضوریمطالعات موزهروزانه – دانشگاه هنر
        54محمد ناصری کریموندمرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیروزانه – دانشگاه هنر
        55سارا احمدیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
        56سارا رادپویانپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
        57فاطمه خلیلیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
        58صبا صدریگرافیکروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
        59فاطمه زهرا تیموریانیمیشنروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
        60مهسا اکبرآبادیسینماروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
         61زهرا اروانهادبیات نمایشیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
        62سحر رستمیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه الزهرا
        63سارا جهانگیر زادهپژوهش هنرروزانه – دانشگاه الزهرا
        64شیما آرین نژادنقاشیروزانه – دانشگاه الزهرا
        65مهدیه میرزا آقازادهنقاشیروزانه – دانشگاه الزهرا
        66زهرا یزدان پناهگرافیکروزانه – دانشگاه الزهرا
        67شهلا مهاجریپژوهش هنرنوبت دوم – دانشگاه الزهرا
        68ساره کهزادیگرافیکنوبت دوم – دانشگاه الزهرا
        69مریم علیخانینقاشیروزانه – دانشگاه شاهد
        70بهار سالاریگرافیکنوبت دوم – دانشگاه تربیت دبیر رجائی
        71زهرا قره داغیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
        72ندا نظیرینقاشیروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
        73سید علی رضا نژاد علوینقاشیروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
        74محمد شریف گوراننقاشیروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
        75ویدا پارسهنقاشیروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
        76نسرین السادات عیوقیگرافیکروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
        77فرنوش مسرورتصویر سازیروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
        78سارا حسینیفلسفه هنرروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
        79نیما طالبیفلسفهروزانه – دانشگاه اصفهان
        80مرجان نجات ثابتفلسفه دین       روزانه – دانشگاه خوارزمی
        81مهدی خوش نژادفلسفه دینروزانه – دانشگاه خوارزمی
        82پرنیان حبیب زادهتهیه کنندگی پویا نماییروزانه – دانشگاه صدا و سیما
        83فاطمه کاظمیتهیه کنندگی پویا نماییروزانه – دانشگاه صدا و سیما
        84مریم رنجیده دوستپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر اسلامی تبریز
        85ابوالفضل یاوریهنرهای رایانه ایروزانه – دانشگاه هنر اسلامی تبریز
        86مرتضی فداییفلسفهروزانه – دانشگاه تبریز
        87حنانه عسکریفلسفه هنرروزانه – دانشگاه تبریز
        88حسین کلهرپژوهش هنرروزانه – دانشگاه کاشان
        89یگانه بریمانی ورندیگرافیکروزانه – دانشگاه سمنان
         90ملیکا ارجمندیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
         91زینب فیض بخشفلسفه غربنوبت دوم – دانشگاه امام خمینی قزوین
        92محدثه اربابپژوهش هنرپردیس – دانشگاه تهران
        93زهرا رنجبریانگرافیکپردیس – دانشگاه تهران
        94فریده جعفریگرافیکپردیس – دانشگاه تهران
        95زهرا قدسگرافیکپردیس – دانشگاه تهران
        96والا نوایی نیاتصویرسازیپردیس – دانشگاه تهران
        97غزاله ابراهیمی سیاقیپژوهش هنرپردیس – دانشگاه هنر
        98آزاده حیدر پورعکاسیپردیس – دانشگاه هنر
         99فرخنده صدوقینقاشیپردیس – دانشگاه هنر
       100سپیده خضری پور قرائینقاشیپردیس – دانشگاه هنر
       101حدیث محمدیانیمیشنپردیس – دانشگاه هنر
       102نگین شفیعیتصویر سازیپردیس – دانشگاه هنر
       103امیررضا خواجه حسینیسینماپردیس – دانشگاه هنر
       104مهسا اکرمیپژوهش هنرپردیس – دانشگاه تربیت مدرس
       105امیرعلی بهبهانیکارگردانیپردیس – دانشگاه تربیت مدرس
       106ستاره محمدزادهپژوهش هنردانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
       107مهدیه بیگیپژوهش هنردانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
       108فاطمه فریا منشنقاشیدانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
       109فریال السادات تقدسنقاشیدانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
       110کیمیا یاریانگرافیکدانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
        111محدثه گراییپژوهش هنردانشگاه سوره
       112مریم بلادینقاشیدانشگاه سوره
       113پرتو پور قرایینقاشیدانشگاه سوره
       114زهره والا نیانقاشیدانشگاه سوره
       115هستی میرزائینقاشیدانشگاه سوره
       116کیمیا حربینقاشیدانشگاه سوره
       117محیا هدایتینقاشیدانشگاه سوره
       118مهتاب خلعت آبادیعکاسیدانشگاه سوره
       119هدی توتونچیگرافیکدانشگاه سوره
       120محمدامین شفق عنبرانگرافیکدانشگاه سوره
       121سید مهدی مرتضویگرافیکدانشگاه سوره
       122آرزو نوری زادگرافیکدانشگاه سوره
      123مژده فنونیانیمیشندانشگاه سوره
      124رقیه رستمیانیمیشندانشگاه سوره
       125فاطمه احمد پورانیمیشندانشگاه سوره
       126فائزه واحدیسینمادانشگاه سوره
      127فاطمه اتابکیانیمیشندانشگاه سوره
      128مهشید اسحاقیانیمیشندانشگاه سوره
       129شیوا ایمانی مقدمانیمیشندانشگاه سوره
       130الناز محمودلوانیمیشندانشگاه سوره
       131بهنوش خسرویتصویرسازیدانشگاه سوره
      132آرش فرضیادبیات نمایشیدانشگاه سوره
      133محمد مهدی آقابزرگیادبیات نمایشیدانشگاه سوره
      134پرهام برازنده شیدائیسینمادانشگاه سوره
      135فاطمه ثابتهنر اسلامیدانشگاه سوره
      136ندا جوشنی فرگرافیکدانشگاه معماری و هنر پارس
      137مریم جعفریگرافیکدانشگاه معماری و هنر پارس
      138پریسا رضاییگرافیکدانشگاه معماری و هنر پارس
      139سارا فاتحگرافیکدانشگاه معماری و هنر پارس
       140حسین ثانوی نوش آبادیادبیات نمایشیدانشگاه معماری و هنر پارس
       141فائزه گرگانیکارگردانیدانشگاه معماری و هنر پارس
      142پریسا محسنی اصیلکارگردانیدانشگاه معماری و هنر پارس
      143بهرام شعبان دوستبازیگریدانشگاه معماری و هنر پارس
      144جواد اراضی نژادفلسفه هنرموسسه غیر انتفاعی هنر شیراز
      145شهناز پور مددیسینماموسسه غیر انتفاعی کمال الملک نوشهر
      146زهرا پستهپژوهش هنرموسسه غیر انتفاعی خاتم
      147سینا مازندرانیفلسفه علمدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *