همایش پرسش از هنر معاصر ایران

همایش پرسش از هنر ایران - آکادمی شمسه - مدرسه عالی مطالعات هنر و علوم انسانی

 پرسش از هنر معاصر ایران/ اظهارنظر درباره هنر نو و معاصر ایران را می توان از نسبت این هنر با وضعیت کلی اجتماعی و فرهنگی امروز شروع کرد و سیر دگردیسی آن را تبیین نمود. امروزه، هنرمند ایرانی با مسأله جهانی شدن و رقابت های شدید در عرصه دنیای هنر مواجه است و تحلیل این […]