تجربه و طبیعت؛ جان دویی

960,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1401/11/30
تاریخ شروع
1401/12/02
استاد
دکتر ابراهیم صفابخش

تجربه و طبیعت؛ جان دویی

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس : ابراهیم صفابخش

شرح دوره:

جلسۀ اوّل: فصل اوّل از ویراست اوّل1925 ، “Dewey’s Denotative-Empirical Method” by Tom Alexander

جلسۀ دوم: فصل اوّل از ویراست دوم1929 ، “Nature in Experience”

جلسۀ سوم: فصل دوم، “Philosophy’s Search for the Immutable”

جلسۀ چهارم: فصل سوم، “Does Reality Possess a Practical Character?”

جلسۀ پنجم: فصل چهارم، “The Subject Matter of Metaphysical Inquiry”

چلسۀ ششم: فصل پنجم، “Time and Individuality”

جلسۀ هفتم: فصل ششم

جلسۀ هشتم: فصل هفتم، “Qualitative Thought”

جلسۀ نهم: فصل هشتم، “The Existential Matrix of Inquiry: Cultural”

جلسۀ دهم: فصل نهم، “Philosophy and Civilization”

جلسۀ یازدهم: فصل دهم، “Creative Democracy—The Task Before Us”

جلسۀ دوازدهم: جمع بندی