رمان در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا

480,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1402/02/16
تاریخ شروع
1402/02/18
استاد
دکتر محمد راغب

رمان در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا

دپارتمان جامعه شناسی آکادمی شمسه

مدرس : دکتر محمد راغب

 

«واقعیت (یعنی هر آنچه هست) همواره واقعیت به اضافۀ یک ارزش افزوده است. این افزوده ایدئولوژی به طور کلی است و آنچه وجود این افزوده را افشا می­کند اتوپیاست. … اتوپیاها توقع و واقعیت را یکی می­کنند. بنابراین، در ساختار اتوپیاها جایی برای ارزش افزوده نمی­ماند … کارکرد اتوپیا نیز چنانکه ریکور نشان می­دهد «نقد» است: «بر پایۀ یک اتوپیاست که می­توانیم نقد کنیم.»» (یادداشت‌های مترجم (مهدی فیضی) بر درس­گفتارهای ایدئولوژی و اتوپیا). رمان جایی در این میانه ایستاده است و بنا بر تعاملش با جامعه، به هر طرف که سوق کند، ساختاری متفاوت می­یابد.