هگل و ایدئالیسم آلمانی

7,200,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1403/02/31
تاریخ شروع
1403/03/02
استاد
دکتر مسعود آذرفام

دوره جامع تاریخ فلسفه غرب (ترم دوم)

هگل و ایدئالیسم آلمانی

آنلاین / آفلاین

مدرس: دکتر مسعود آذرفام

  • جلسۀ نخست: مقدمه و چالش‌های پساکانتی

(مؤلفه‌های اساسی ایدئالیسم آلمانی، یاکوبی و مناقشۀ همه‌خدا انگاری، راینهولت و فلسفۀ عناصر، شولتسه و شکاکیت پساکانتی)

  • جلسۀ دوم: فیشته و ایدئالیسم سوبژکتیو

(طرح نظریۀ سوبژکتیویتۀ فیشته بر اساس آموزۀ دانش)

  • جلسۀ سوم: شلینگ، ایدئالیسم و فلسفۀ طبیعت

(ایدئالیسم شلینگ، گذار به فلسفۀ طبیعت، نظام این‌همانی)

  • جلسۀ چهارم: متافیزیک و معرفت‌شناسی هگل

(اندیشۀ پیشانظام، متافیزیک و معرفت‌شناسی هگل بر اساس پدیدارشناسی روح و علم منطق)

  • جلسۀ پنجم: فلسفۀ تاریخ و زیبایی‌شناسی هگل

(طرح رئوس فلسفۀ تاریخ و زیبایی‌شناسی هگل بر اساس درسگفتارهای او)

  • جلسۀ ششم: فلسفۀ سیاسی و اجتماعی هگل

(طرح رئوس فلسفۀ سیاسی و اجتماعی هگل بر اساس عناصر فلسفۀ حق)

 


برنامه کلاس های مدرسه عالی فلسفه آکادمی شمسه