پذیرفته شدگان نهایی دکتری تخصصی 1402 آکادمی شمسه

ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه 1 منا شکری پینوندی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی روزانه – دانشگاه تهران 2 سحر انواری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی روزانه – دانشگاه تهران 3 مصطفی یزدان پناه پژوهش هنر روزانه – دانشگاه تهران 4 سیده صفا قاسمی پژوهش هنر روزانه – دانشگاه هنر 5 […]

پذیرفته شدگان نهایی دکتری تخصصی 1401 آکادمی شمسه

نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه میلاد محمودی پژوهش هنر روزانه دانشگاه تهران شادی طاهرخانی هنرهای تجسمی روزانه دانشگاه تهران محمدامین عندلیبی تئاتر روزانه دانشگاه تهران فتانه الماسی تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی نوبت دوم دانشگاه تهران مهشید مسیبی پژوهش هنر روزانه دانشگاه هنر فرشید امامی پنا پژوهش هنر روزانه دانشگاه هنر نفیسه استیری […]