معرفی مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی داخلی در حوزه هنر

مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی داخلی در حوزه هنر/ پیشنهاد – آکادمی شمسه فصلنامه اثر (علمی، ترویجی) نشریه باغ نظر (علمی، پژوهشی) مجله بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی (علمی، پژوهشی) دو فصلنامه پژوهش هنر (علمی، ترویجی) نشریه پژوهشی باستان سنجی (علمی، پژوهشی) فصلنامه تئاتر (علمی، پژوهشی) مجله جلوه هنر(علمی، ترویجی) مجله صفه (علمی، […]