سوژه انقلاب در آینه‌ی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات ایران

320,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1401/12/04
تاریخ شروع
1401/12/06
استاد
دکتر نیما شجاعی

سوژه انقلاب در آینه‌ی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات ایران

مدرس: دکتر نیما شجاعی

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

هنر و زیبایی‌شناسی تنگاتنگِ مناسبات اجتماعی، در یک رابطه‌ی دیالکتیکی، ساخته‌وپرداخته می‌شوند. اگرچه اشکال گوناگون هنری، زمینه‌ی ظهور و بروز خلاقیت‌های فردی‌اند، در عین حال، حاوی عنصری جمعی‌اند. شعر و ادبیات، سینما، موسیقی، تئاتر، عکاسی و غیره نه‌تنها انعکاسی از شور و احساسات به‌غایت فردی‌اند، بلکه، متضمن نهادهای طبقاتی، قومی و ملی‌اند. هدف از این درس‌گفتار ارائه‌ی مطالب مرتبط با جامعه‌شناسی هنر و ادبیات در ایران، با تأکید بر مفاهیم جنبش‌های اجتماعی، آگاهی طبقاتی و سوژه انقلاب در طی 4 جلسه با عناوین ذیل است:

  • دیالکتیک جامعه و هنر
  • جنبش‌های اجتماعی
  • آگاهی طبقاتی
  • فیگور هنری سوژه انقلاب

 

منبع اصلی

لوکاچ، گئورگ. تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه‌ی محمدجعفر پوینده، تهران: انتشارت بوتیمار.