چگونه یک طرح پژوهش بنویسیم؟

720,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1402/02/17
تاریخ شروع
1402/02/19
استاد
دکتر غلامحسین حبیبی

چگونه یک طرح پژوهش بنویسیم؟

(مقایسه جنبش‌های روش شناختی )

مدرس : دکتر غلامحسین حبیبی

جلسه اول:

 • مقایسه جنبش های روش شناختی با تاکید بر هستی شناسی،معرفت شناسی و روش شناسی

جنبش اول روش شناختی(جنبش کمی)

جنبش دوم روش شناختی(جنبش کیفی)

جنبش سوم روش شناختی(جنبش ترکیبی)

 • طبقه بندی پارادایم ها براساس سه جنبش روش شناختی
 • جنبش کمی:پارادایم های اثباتی،پسا اثباتی،خردگرایی انتقادی و واقع گرایی اجتماعی انتقادی
 • جنبش کیفی:پارادایم های تاویل گرایی کلاسیک و معاصر،برساختی_تفسیری،کنش متقابل نمادین گرایی،پدیدارشناسی،روش شناسی مردمی،نظریه ی ساختار بندی گیدنز،رویکردهای انتقادی،فمینیسم و پست مدرن
 • جنبش ترکیبی:رویکردهای پراگماتیسم کلاسیک و نوپراگماتیسم

جلسه دوم:

 • چگونه یک دغدغه کلی را به یک پژوهش قابل مطالعه تبدیل کنیم؟
 • طراحی پرسش های پژوهش

آشنایی پرسش های چیستی،چرایی و چگونگی در درک تمایز آنها

مرور فرایند پاسخ به پرسش های چیستی

مرور فرایند پاسخ به پرسش های چرایی

مرور فرایند پاسخ به پرسش های چگونگی

 • طراحی اهداف پژوهش

آشنایی بااهداف پژوهش (اکتشاف،توصیف،تبیین،فهم،پیش بینی،تغییر،ارزشیابی و برآورد تاثیر اجتماعی)

 • رابطه اهداف و پرسش های پژوهش
 • آشنایی با استراتژی های پژوهش
 • استراتژی پژوهش استقرایی
 • استراتژی پژوهش قیاسی
 • استراتژی پژوهش پس کاوی
 • استراتژی پژوهش استفهامی

جلسه سوم و چهارم:

 • مقایسه فرایند انجام پژوهش کمی،کیفی،ترکیبی
 • نقش پژوهشگر در پژوهش کمی،کیفی
 • جایگاه پرسش در پژوهش کمی،کیفی
 • معرفی اهداف پژوهش کمی،کیفی
 • آشنایی با استراتژی پژوهش کمی،کیفی

استراتژی پژوهش استقرایی

استراتژی پژوهش قیاسی

استراتژی پژوهش پس کاوی

استراتزی استفهامی

 • آشنایی با روش های نمونه گیری در پژوهش کمی،کیفی
 • آشنایی با روش های گرداوری داده های کمی،کیفی

فنون گرداوری داده در جنبش روش شناختی کمی

پرسشنامه،مشاهده نامه و تحلیل اسنادی

 • آشنایی با روش های گرداوری داده های کیفی

مصاحبه،روایت،مشاهده،گروه های متمرکز،…

آشنایی با روش های تحلیل داده های کمی،کیفی

 • فنون تحلیل داده ها در جنبش روش شناختی کمی

معرفی کارکردهای آمار توصیفی و تحلیلی

معرفی نرم افزار نسل اول تحلیل داده(SPSS)

معرفی نرم افزارهای نسل دوم تحلیل داده(LISREL , AMOS , PLS ,…)

 • آشنایی با روش های داده های کیفی

کدگذاری کیفی،نظریه مبنایی،تحلیل گفتگو،تحلیل گفتمان،تحلیل ژانر،تحلیل محتوا،تحلیل نشانه شناسی،تحلیل روایت،تحلیل پدیدارشناسی،…

 • معرفی چهار طرح اصلی پژوهش ترکیبی

طرح همسو سازی

طرح محاط شده

طرح تبیینی

طرح اکتشافی