درآمدی بر پدیدارشناسی شعر

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
00/08/20
تاریخ شروع
00/08/22
استاد
دکتر مسعود علیا

درآمدی بر پدیدارشناسی شعر

( دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر مسعود علیا

پدیدارشناسی شعر شاخه ای است از پدیدارشناسی هنرهای ادبی یا ادبیات، و مورد توجه بسیاری از متفکرانی که در  سنت پدیدارشناسی به هنر پرداخته اند.

این درسگفتار  دعوتی است به تامل  درباره شعر و شاعری از منظر  رویکردی که می کوشد  به تجربه زیسته شعر بازگردد و غنای پدیداری آن را به چنگ آورد.

مباحث درسگفتار  بر حسب  شاکله چهارگانه هنرمند، اثر هنری، مخاطب، و جهان، که چارچوب تحلیلی جامعی فراهم می آورد، در چهار بخش طرح خواهد شد: شاعری یا سرایش، شعر به منزله اثر هنری ،  تجربه زیبایی شناختی شعر، و نسبت شعر و جهان.