تاریخ تحلیلی نقاشی ایران 5

360,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/04/17
تاریخ شروع
1400/04/19
استاد
دکتر علی اصغر میرزایی مهر

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران

(دپارتمان هنرهای دیداری شمسه )

مدرس: دکتر علی اصغر میرزایی مهر