مسئله تصویر: عکاسی و میراث نقاشی 

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/05/02
تاریخ شروع
1400/05/04
استاد
استاد پریسا حکیم جوادی

عکاسی و میراث نقاشی

(دپارتمان هنرهای دیداری شمسه)

مدرس : استاد پریسا حکیم جوادی

از زمان معرفی عکاسی در نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم تا به اکنون، این مدیوم رابطه‌ی پیچیده و پرتنشی با نقاشی داشته است. این دوره، در چهار جلسه، به رابطه‌ی پیچیده‌ی دو مدیوم عکاسی و نقاشی در غرب و پی‌جویی آن در آبلاردو مورل، جف وال، و توماس استروت با استفاده از آراء نظریه‌پردازانی چون کاژا سیلورمن، ِمایکل فرید، و بنیامین بوکلو می‌پردازد.

محتوای جلسات

 1. پیش از دوربین: کمرا اُبسکورا(اتاق تاریک)
 • الگوی دیدنِ مبتنی بر کمرا اُبسکورا و رابطه‌ی آن با تصویر عکاسانه
 • مطالعه موردی: آبلاردو مورِل، ورا لوتر
 1. میراث اساتید قدیم نقاشی: “تابلو” به منزله‌ی فرم شاخص تصویر غربی
 • مسئله‌ی مقیاس؛ نگاه تماشاگر اثر؛ خود – بازتابندگی
 • مطالعه‌ی موردی: جف وال، توماس استروت، سیندی شرمن
 1. پرتره‌ی غربی: فقدان مشروعیت؟
 • تزلزل سوبژکتیویته‌ی خودمختار و امکان دستیابی به حقیقت سیمایی/اجتماعی
 • مطالعه‌ی موردی: توماس استروت، پابلو پیکاسو، گرهارد ریشتر
 1. مواجهه با تاریخ: بازاندیشیِ گذشته تروماتیک
 • امکان بازنمایی فاجعه و مسئله‌ی پساخاطره (postmemory)
 • مطالعه‌ی موردی: گرهارد ریشتر، انسلم کیفر