جستجویِ خردِ زندگی در زندگیِ خردمندانِ جهان

300,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/05/09
تاریخ شروع
1400/05/11
استاد
استاد مسعود زنجانی

جستجویِ خردِ زندگی در زندگیِ خردمندانِ جهان

( دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه)

مدرس : استاد مسعود زنجانی

ترم اول: یونانِ باستان

“چطور می‌توانی خِردی از آنِ خود داشته باشی، بی‌آنکه محضرِ دیگر خِردها را درک کرده باشی؟”پیکو دِلا میراندولا، از خردمندانِ نامدارِ رنسانسِ ایتالیا

در سلسله نشست‌هایِ «جستجویِ خِردِ زندگی در زندگیِ خردمندانِ جهان» سعی داریم که برای کسبِ «خِردِ زندگی»، یعنی آن دانشِ ضروری که هر فرد برای یک زندگیِ ارزشمند و سعادتمند بِدان نیاز دارد، به محضرِ خردمندانِ بزرگِ جهان برویم و از آنها بیاموزیم. البته، بر خلافِ رویکردهایِ رایج، می‌کوشیم این خِرد را بیشتر از زندگیِ این خردمندان بیاموزیم تا اندیشه‌های‌ِشان. چراکه اساساً خِردِ زندگی پاره‌ای اندیشه‌هایِ نظری و انتزاعی نیست که بیگانه و جدا از زندگیِ حقیقیِ صاحب‌ْخردان باشد.

در واقع، خِردِ خردمندان تأمّلاتی است که از درونِ زندگیِ عملیِ آن‌ها و از دلِ تجاربِ واقعیِ آنها، اعم از کامیابی‌ها و ناکامی‌ها، شکست‌ها و پیروزیهای‌ِشان، آمده است. اکنون، ما در این نشست‌ها، قصد داریم از طریقِ تأمّل و تعمّق در منابعی که خاطرات و حکایاتِ زندگیِ خردمندانِ بزرگِ جهان را برای ما روایت کرده‌اند، به گفتگو با آنها بنشینیم و سرچشمه‌هایِ آن خِردِ زندگی که نزدِ هر یک از آن‌ها است را آن‌چنان که در جزئیاتِ زندگیِ عادّی و اجزاءِ شخصیتِ آن‌ها جلوه داشته، جستجو کنیم.

به سخنِ دیگر، اگر خردِ زندگی، هماره، ترجمهٔ تجاربِ زندگی به زبانِ ایده‌ها و اندیشه‌ها است، ما می‌خواهیم، از رهگذرِ یک سلسله سفرهایِ فکری و فلسفی، اندیشه‌هایِ خردمندان را به زندگی‌ِشان بازترجمه کنیم. برای این مهم خطر کرده‌ایم و البته پیشاپیش آماده‌ایم که شکست بخوریم. در دورِ نخستِ ماجراجویی‌های خود، به یونانِ باستان، سفر خواهیم کرد و با خردمندان و فرزانگانِ یونانی، اعم از شاعران، فیلسوفان، و دانشمندانِ یونانی ملاقات خواهیم کرد.