فلسفه کانت (3): مفاهیم پیشین فاهمه در فلسفه کانت

70,000 تومان

فلسفه کانت (3): مفاهیم پیشین فاهمه در فلسفه کانت

دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه

مدرس: دکتر امیر مازیار

کانت در کتاب «نقد عقل محض» پس از بحث از صورت‌های پیشین حس ما (استتیک استعلایی) به سراغ کشف مفاهیم پیشین فاهمه می‌رود. از نظر او، دستگاه شناخت ما مفاهیمی دارد که حاصل آمده از ادراکات ما از جهان نیستند، بلکه برآمده از ساختمان دستگاه شناختی ما هستند و ما آنها را بر داده‌های ادراکی به کار می‌بندیم و از این طریق شناخت جهان برای ما ممکن می‌شود. این مفاهیم، مقولات دوازده‌گانه پیشین فاهمه هستند که کانت در بخشی موسوم به «سررشته کشف همه مفاهیم پیشین فاهمه» به شیوه‌ای جذاب و بدیع فهرست آنها را به دست می‌دهد. در این دوره می‌کوشیم تا متن این بخش مهم از کتاب «نقد عقل محض» را بخوانیم و شرح دهیم.