زبان و معنای شعر نزد هایدگر‌ متاخر

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
00/08/13
تاریخ شروع
00/08/15
استاد
دکتر هانی اشرفی

زبان و معنای شعر نزد هایدگر‌ متاخر

( دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه )

مدرس : دکتر هانی اشرفی

شرح دوره:

در برابر این تلقی فراگیر که زبان را ابزاری می‌داند که برای سهولت در برقراری ارتباط توسط انسان‌ها قرارداد شده‌است، هایدگر زبان را خانه هستی می‌داند، بدین معنا که مقدم بر همه انسان‌ها بوده و هرکدام از ما در زبانی متولد می‌شویم که از پیش، تناسبات هستی‌مان را تدارک دیده است. افزون بر این بعد هستی‌شناسانه زبان، هایدگر متاخر بر شعر به عنوان امکان دیگری از زبان تاکید می‌کند که دلالت ضمنی بر امر مستور یا رازآلود هستی را ممکن می‌نماید و اینجاست که شعر در‌همسایگی‌ تفکر منزل می‌گزیند.

در این دوره بر آنیم تا پس از آشنایی اولیه با تلقی کلی هایدگر از هستی، ضمن نقد رویکرد متافیزیکی ‌یا ابزاری به زبان، رویکرد هستی‌شناسانه به زبان را درک کنیم و سپس شعر را به عنوان حرکتی پوشیده اما پویا و زاینده به سوی ژرفای رازآلود هستی فهم نماییم.