پدیدارشناسی هنر: مولفه‌ها و افق‌ها

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/04/17
تاریخ شروع
1400/04/19
استاد
دکتر مسعود علیا

پدیدارشناسی هنر: مولفه ها و افق ها

(دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه)

مدرس: دکتر مسعود علیا

رویکرد پدیدارشناسانه به هنر از حدود یک قرن پیش تا به امروز بستری  برای سر برآوردن متون، نظریه ها و متفکرانی بوده است که بخش چشمگیری از غنای زیبایی شناسی معاصر مرهون آن هاست. در این درسگفتار بنا داریم مولفه ها و مختصات و امکانات این رویکرد را معرفی کنیم و ثانیا با ذکر نمونه هایی نشان دهیم که این رویکرد در  ساحت های گوناگون زیبایی شناسی و فلسفه هنر چه حرف هایی برای گفتن دارد. به عبارت دیگر، جغرافیای پدیدارشناسی هنر چگونه است و تا کجاست؟