مشاهده سبد خرید “زیبایی شناسی، تکرار و فرم” به سبد خرید شما افزوده شد.

نظریه اجتماعی، هنر و سیاست

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/05/24
تاریخ شروع
1400/05/26
استاد
دکتر حسینعلی نوذری

نظریه اجتماعی، هنر و سیاست

( دپارتمان جامعه شناسی آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر حسینعلی نوذری

نظریه اجتماعی، هنر و سیاست

( دپارتمان جامعه شناسی آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر حسینعلی نوذری

در این کارگاه آموزشی سعی داریم تا در خلال 15 جلسه به بررسی و تحلیل رابطۀ میان حوزه‌های سه گانۀ نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست بپردازیم. این مهم را از طریق ارائه رئوس عمدۀ مطالب و مفاهیم و نظریه­‌ها و الگوهای تحلیلی و تبیینی موجود در هریک از این حوزه­‌ها پی خواهیم گرفت.

ابتدا در سه جلسه به تعریف این سه حوزه از منظر پارادایم‌­های علمی – آکادمیک مبادرت خواهیم کرد. سپس نظریۀ اجتماعی را در برشی تاریخی از منظر نظریۀ اجتماعی ­_کلاسیک، مدرن و پست مدرن مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الگوهای نظری  پارادایم ­‌های جا افتاده و مستقر در عرصۀ هنر را نیز با ترسیم و تدوین و ارائه مهم­ترین نظریه­ های مربوط به هنر، مانند: نظریۀ نمادینۀ هنر جرج دیکی، نظریۀ بیانی یا اکسپرسیونیستی هنر، نظریۀ ادراکی _ شناختی هنر، نظریۀ بازنمایانۀ هنر( نظریۀ محاکات، تقلید امر واقع)، نظریۀ صورت معنادار(کلایو بل)، نظریۀ ایدئالیستی هنر(کالینگوود)، نظریه شباهت خانوادگی( لودویگ ویتگنشتاین) و …. دنبال خواهیم کرد.

از آنجا که در قرن بیستم شاهد گسترش و افزایش جایگاه، اهمیت، نقش و کار ویژه­ های هنر و زیبایی شناسی در فلسفۀ قرن بیستم بطور عام هستیم و به وضوح شاهد آن بوده و هستیم که معضل زیبایی شناسی بار دیگر به مضمون محوری فلسفه و نظام­ های فکری و فلسفی تبدیل شده است، لذا یکی از مواردی که در کارگاه حاضر به آن پرداخته خواهد شد، توجه به شرایط و وضعیت یا مرحلۀ پیشا تاریخ مباحث معاصر است.

لذا در راستای نیل به این مهم به تاسی از نظریه پردازان انتقادی مکتب فرانکفورت (نسل دوم) شش موضوع و موضع محوری  کانونی زیبایی شناسی فلسفی قرن بیستم را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

این شش موضع فلسفی درباره‌­ زیبایی شناسی عبارتند از: پراگماتیسم جان دیوئی ، انسان شناسی فلسفی ( آرنولد گهلن)، مارکسیسم ساختاری گئورگ لوکاچ، فنومنولوژی(پدیدارشناسی) (مارتین هیدگر، اسکاربکر)، سمیوتیکس با نشانه شناسی (میخائیل باختین)، و بالاخره نظریه انتقادی( والتر بنیامین، تئودور آدورنو)، در جریان طرح مطالب فوق، مباحث تحلیلی و تبیینی با مضامین، مفاهیم، نظریه­‌ها و رویکردهای عام در عرصه سیاست (به مثابه علم) را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا، کلیاتی در تعریف و تحلیل سه‌­گانه‌­های گفتمان سیاست (اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی) و مفاهیم کلیدی موجود در این گفتمان مانند: قدرت، اقتدار، مشروعیت، جامعه مدنی، آزادی، دموکراسی، برابری، عدالت، دولت، حکومت، حاکمیت و …. ارائه خواهیم کرد و برمناسبات موجود میان این مفاهیم و هنر و زیبایی شناسی تاکید و تمرکز خواهیم نمود.

 

فهرست کلی مطالب جلسات کارگاه آموزشی

ترم اول

جلسه نخست: نظریه اجتماعی : چیستی و چرایی

– سرشت، خاستگاه و معنای “نظریه”

– مفهوم “علم” و جایگاه علوم اجتماعی

– روش و روش شناسی(متد، متدولوژی) در تحقیقات و پژوهش های علوم اجتماعی

– سرشت و کار یژۀ ” نظریه اجتماعی”

– “امر واقع”، “ارزش”، “عینیت”

– مناسبات نظریۀ اجتماعی با سایر نظریه­ ها و رشته­ ها

– رابطۀ نظریه اجتماعی با نظریه سیاسی و فلسفۀ سیاسی

– رابطۀ نظریۀ اجتماعی و هنر و ادبیات

– رابطۀ نظریۀ اجتماعی و انسان شناسی، تاریخ، فلسفه، الهیات

– رابطۀ نظریۀ اجتماعی و روان شناسی

جلسه دوم: نظریه اجتماعی و نظریۀ جامعه شناسیک ( شباهت­ ها و تفاوت­ ها)

– نظریه جامعه شناسیک در مقابل نظریه اجتماعی

– تاریخچه نظریه­ های جامعه شناسیک

– مسائل و موضوعات نظری محوری ( پرسش­ های سه گانه)

– سه تقابل دوگانۀ عمده ( ذهنیت+علیت، ساختار+کارگزار، همزمانی+درزمانی)

جلسه سوم: نظریۀ اجتماعی کلاسیک (سنت و مدرنیته:سنتی چیست؟ مدرن چیست؟)

– ظهور و بربالیدن انواع مدرنیته (فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی)

– نظریه اجتماعی در قرن نوزدهم

– اقتصاد سیاسی و فایده گرایی (آدام اسمیت و جرمی بنتام)

– لیبرالیسم و جامعه مدنی ( جان استوارت میل، الکسی دوتوکوویل)

پوزیتیویسم ( اگوست کنت، هربرت اسپنسر)

– الیتیسم (نخبه گرایی): موسکا، پارتو، میخلز

جلسه چهارم: نظریۀ اجتماعی کلاسیک

– کارل مارکس و امیل دورکیم

– ماکس وبر و گئورگ زیمل

ترم دوم

جلسه نخست: نظریۀ اجتماعی مدرن و نظریه اجتماعی پسامدرن

کارکردگرایی

– تفسیرگرایی

– تعامل گرایی نمادین

– نظریۀ هرمنیوتیک

– نظریۀ گفتمان

– پیشگامان نظریه پست مدرنیسم

– پست مدرنیسم در فرایند تحول تاریخی

– لیوتار: مشروعیت  پایان روایت کلان

– ژان بودریار: جامعه مصرفی

– فردریک جیمسن

جلسه دوم: مارکسیسم غربی و نقد ایدئولوژی

– لوکاچ و کارل کرش: شیئی شدگی و مواضع پرولتاریا

– گرامشی: نظریۀ هژمونی

– نظریه انتقادی جامعه: مکتب فرانکفورت

– صنعت فرهنگ

– والتر بنیامین: اثر هنر در عصر بازتولید ماشینی، افول”هاله”

– یورگن ­هابرماس: رهایی و حوزه عمومی

جلسه سوم: نظریۀ اجتماعی روان کاویک و هنر

– فروید: سرکوب: تمدن، عقده­ ادیپ

– روان کاوی پسا فرویدی

– روان کاوی ساختارگرایی فرانسوی: ژاک لکان و مکتب وی

جلسه چهارم: نظریه­ اجتماعی فمینیستی

– زنان در نظریه­ اجتماعی کلاسیک: محروم سازی و طرد زنان از قلمرو امر اجتماعی

– موج های چندگانه فمینیسم

– زنان و خونریزی اجتماعی: کار، تولیدمثل، جنسیت

– فمینیسم و مارکسیسم

– مدرنیته به مثابه یک سازۀ جنسیتی شده

ترم سوم

جلسه نخست: ایدئالیسم آلمانی و زیبائی شناسی آلمان در قرن نوزدهم

– کانت: تحلیل قوۀ حکم زیباشناسیک

– دیالکتیک قوۀ حکم (داوری) زیباشناسیک

– هگل: مبانی و اصول و قواعد زیبایی شناسی

جلسه دوم: پدیدار شناسی و هرمنیوتیک در قلمرو هنر

– مارتین هیدگر: خاستگاه اثر هنری

– دنیای شیئ زیباشناسیک (گاستن باشلارد)

– هانس گئورگ گادامر: زیبایی شناسی و هرمنیوتیک

– جانی واتیمو: مرگ یا افول هنر

جلسه سوم: مارکسیسم و نظریه انتقادی

– گئورگ لوکاچ: جزئی نگری خاص به مثابه مقولۀ کانونی زیبایی شناسی

– تئودور آدورنو: هنر پست، هنر والا

– هربرت مارکوزه: بعد زیباشناسیک

جلسه چهارم: مدرنیسم و هنر

– والتر بنیامین: اثر هنری در عصر باز تولید ماشینی

– ارنست بلوخ: توهم هنری به مثابه روشنگری پیشاپیش مرئی

– تجربۀ اصیل (موریس بلانشو)

ترم چهارم

جلسه نخست: پسا ساختارگرایی و پسامدرنیسم

– ژرژ باتای: قداست، شهوت و تنهایی (خلوت)

– ژاک دریدا: تلخیص ( کوته شده)

– پل دومان: مقاومت در برابر نظریه

– ژان­ _ فرانسوا لیوتار: امر والا و آوانگارد (پیشتاز)

جلسه دوم: روانکاوی و فمینیسم

– زیگموند فروید: امرناآگاه

– ژاک لکان: نگاه خیره به مثابه خرده شیئ( Objet Petita)

– هلن سیکسوس: آخرین نقاشی یا تصویر (پرتره) پروردگار

– ژانت ولف: زنان پرسه زن نامرئی

جلسه سوم: مناسبات دیالکتیک هنر و سیاست: ارزش زیباشناسیک و ارزش سیاسی

– مناسبت ارزشی و بیطرفی ارزشی

– پژوهش هنری لیبرال – اومانیستی

– چالش ها و انتقادات سوسیالیستی

– چالش ها و انتقادات فمینیستی

– چالش ها و انتقادات پسا استعمار

– نظریه اجتماعی، سیاست و زیبایی شناسی