نظریه اجتماعی، هنر و سیاست (ترم سوم)

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
00/10/26
تاریخ شروع
00/10/28
استاد
دکتر حسینعلی نوذری

نظریه اجتماعی، هنر و سیاست (ترم سوم)

( دپارتمان جامعه شناسی آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر حسینعلی نوذری

در این کارگاه آموزشی سعی داریم تا در خلال 15 جلسه به بررسی و تحلیل رابطۀ میان حوزه‌‌های سه گانۀ نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست بپردازیم. این مهم را از طریق ارائه رئوس عمدۀ مطالب و مفاهیم و نظریه‌‌ها و الگوهای تحلیلی و تبیینی موجود در هریک از این حوزه‌‌ها پی خواهیم گرفت.

ابتدا در سه جلسه به تعریف این سه حوزه از منظر پارادایم‌‌های علمی – آکادمیک مبادرت خواهیم کرد. سپس نظریۀ اجتماعی را در برشی تاریخی از منظر نظریۀ اجتماعی ‌‌_کلاسیک، مدرن و پست مدرن مورد بررسی قرار خواهیم داد. الگوهای نظری  پارادایم‌‌های جا افتاده و مستقر در عرصۀ هنر را نیز با ترسیم و تدوین و ارائه مهم‌‌ترین نظریه‌‌های مربوط به هنر، مانند: نظریۀ نهادینۀ هنر (جرج دیکی)، نظریۀ بیانی یا اکسپرسیونیستی هنر، نظریۀ ادراکی _ شناختی هنر، نظریۀ بازنمایانۀ هنر( نظریۀ محاکات، تقلید امر واقع)، نظریۀ صورت معنادار(کلایو بل)، نظریۀ ایدئالیستی هنر(کالینگوود)، نظریه شباهت خانوادگی( لودویگ ویتگنشتاین) و …. دنبال خواهیم کرد.

از آنجا که در قرن بیستم شاهد گسترش و افزایش جایگاه، اهمیت، نقش و کار ویژه‌‌های هنر و زیبایی شناسی در فلسفۀ قرن بیستم بطور عام هستیم و به وضوح شاهد آن بوده و هستیم که معضل زیبایی شناسی بار دیگر به مضمون محوری فلسفه و نظام‌‌های فکری و فلسفی تبدیل شده است، لذا یکی از مواردی که در کارگاه حاضر به آن پرداخته خواهد شد، توجه به شرایط و وضعیت یا مرحلۀ پیشا تاریخ مباحث معاصر است. لذا در راستای نیل به این مهم به تاسی از نظریه پردازان انتقادی مکتب فرانکفورت (نسل دوم) شش موضوع و موضع محوری  کانونی زیبایی شناسی فلسفی قرن بیستم را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. این شش موضع فلسفی درباره‌‌ی زیبایی شناسی عبارتند از: پراگماتیسم جان دیوئی ، انسان شناسی فلسفی ( آرنولد گهلن)، مارکسیسم ساختاری گئورگ لوکاچ، فنومنولوژی(پدیدارشناسی) (مارتین هیدگر، اسکاربکر)، سمیوتیکس یا نشانه شناسی (میخائیل باختین)، و بالاخره نظریه انتقادی( والتر بنیامین، تئودور آدورنو)، در جریان طرح مطالب فوق، مباحث تحلیلی و تبیینی با مضامین، مفاهیم، نظریه‌‌ها و رویکردهای عام در عرصه سیاست (به مثابه علم) را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا، کلیاتی در تعریف و تحلیل سه‌‌گانه‌‌های گفتمان سیاست (اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی) و مفاهیم کلیدی موجود در این گفتمان مانند: قدرت، اقتدار، مشروعیت، جامعه مدنی، آزادی، دموکراسی، برابری، عدالت، دولت، حکومت، حاکمیت و …. ارائه خواهیم کرد و برمناسبات موجود میان این مفاهیم و هنر و زیبایی شناسی تاکید و تمرکز خواهیم نمود.

فهرست کلی مطالب جلسات کارگاه آموزشی

 

ترم سوم

جلسه اول: ایدئالیسم آلمانی و زیبایی شناسی آلمان در قرن نوزدهم:

-کانت : تحلیل و نقد قوۀ داوری زیبایی شناسیک

– هگل : مبانی و اصول زیبایی شناسی

جلسه دوم: پدیدار شناسی و هرمنوتیک:

-مارتین هیدگر: خاستگاه اثر هنری

-هانس- گئورگ گادامر : زیبایی شناسی و هرمنوتیک

جلسه سوم: مارکسیسم و نظریۀ انتقادی:

-ماکس هورکهایمر : نظریۀ انتقادی و نظریۀ سنتی

-تئودور آدرنو: نقد هنر عامه ( هنر پست / هنر والا)

جلسه چهارم: مدرنیسم و هنر:

-والتر بنیامین: اثر هنری در عصر باز تولید ماشینی

-ارنست بلوخ: توهم هنری به مثابه روشنگری