کارگاه تخصّصی و عملیِ دیالوگ‌نویسی

800,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/05/30
تاریخ شروع
1400/06/02
استاد
دکتر امیررضا نوری پرتو

کارگاهِ تخصّصی و عملیِ دیالوگ‌نویسی

(دپارتمان هنرهای نمایشی شمسه)

مدرس : دکتر امیررضا نوری پرتو

در این دوره، پس از آشناییِ مقدّماتی و فشردۀ هنرجویان با نقش‌ها و تأثیرهای دراماتیکِ مفهوم‌های «دیالوگ» و «کُنش» در هریک از صحنه‌های فیلم‌نامه و نمایش‌نامه، تمرکزِ اصلیِ این کارگاه روی آشنایی با تکنیک‌های «دیالوگ‌نویسی» در هنرِ «فیلم‌نامه‌نویسی» و هنرِ «نمایش‌نامه‌نویسی» خواهد بود.

در این کارگاهِ تخصّصی- که روی‌کردی آموزشی و عملی را به‌شکلی موازی و هم‌زمان پی خواهد گرفت- نخست، ویژگی‌های لازم برای طرّاحی و نگارشِ دیالوگ در فیلم‌نامه و نمایش‌نامه معرّفی و برشمرده خواهند شد؛ و برای تبیین و درکِ بهترِ هر یک از این ویژگی‌ها، از شیوه‌های درستِ دیالوگ‌نویسی در ده‌ها آثارِ مشهور در تاریخِ سینما و نمایش و تلویزیون- که برپایۀ فیلم‌نامه‌ها و نمایش‌نامه‌هایی الگومند و استاندارد آفریده شده‌اند- مثال‌ها و نمونه‌هایی بررسی و تحلیل خواهند شد.

سپس، در ادامۀ این دوره، تکنیک‌های ویژه یا نوینِ دیالوگ‌نویسی- با تکّیه‌ای بیش‌تر بر شیوۀ «دیالوگ‌نویسیِ تَضَمّنی/ Connotative Writing Dialogue»- معرّفی و تشریح می‌شوند و در این زمینه نیز باز به نمونه‌هایی مشهور در عرصۀ سینما و نمایش و تلویزیون ارجاع داده خواهد شد.

امّا هدف و تمرکز و کارِ اصلی در این دوره از «کارگاهِ تخصّصی و عملیِ دیالوگ‌نویسی (برای فیلم‌نامه و نمایش‌نامه)» تشویق و هم‌راه‌کردن هنرجویان و دانش‌جویانِ گرامی با مطلب‌ها و مبحث‌های بیان‌شده در هر جلسه، در قالب و پوششِ نگارشِ تمرین‌هایی چه درونِ کلاس و چه به‌شکلِ تمرین‌هایی در بیرونِ کارگاه خواهد بود؛ که این تمرین‌ها در سطح‌هایی ساده و ابتدایی آغاز خواهند شد و در رده‌‌‌ای میانی و نیمه‌حرفه‌ای ادامه خواهند یافت و سپس به سطحی حرفه‌ای و تخصّصی خواهند رسید.