برایسن از زبان برایسن

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/06/05
تاریخ شروع
1400/06/07
استاد
دکتر فواد نجم الدین

برایسن از زبان برایسن

دپارتمان هنرهای دیداری شمسه

مدرس :‌ دکتر فواد نجم الدین

می­گویند که اصل بنیادین تعریف معنا و هویت، تمایز است. همان قدر که جیمز گیبسون برای تقویت موضع گشتالتی خودراهی نداشت جز آنکه نقطه عزیمتی از نظام اندیشه گامبریج در باب بازنمایی تصویری بیاید.

نورمن برایسن نیز همین راه را برگزید و سه فصل نخست کتاب اصلی خود «نقاشی و دیدار» را به تمایز یافتن و انفکاک از گامبریج اختصاص داد.

در دومین دوره از مجموعه چهارگام، منطقی است که پس از گامبریج به آرای برایسن بپردازیم و رویکرد نشانه شناسانه او را در تبیین بازنمود بصری مرور کنیم.