پژوهش کیفی

1,000,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1402/06/05
تاریخ شروع
1402/06/07
استاد
دکتر غلامحسین حبیبی

پژوهش کیفی / 

دپارتمان بینارشته‌ای آکادمی شمسه

مدرس : دکتر غلامحسین حبیبی

جلسه اول:

 • مقایسه جنبش های روش شناختی با تاکید بر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی

جنبش اول روش شناختی(جنبش کمی)

جنبش دوم روش شناختی(جنبش کیفی)

جنبش سوم روش شناختی(جنبش ترکیبی)

 • طبقه بندی پارادایم ها بر اساس سه جنبش روش شناختی

جنبش کمی: پارادایم های اثباتی، پسااثباتی، خردگرایی انتقادی و واقع گرایی اجتماعی انتقادی

جنبش کیفی: پارادایم های تأویل گرایی کلاسیک و معاصر، برساختی-تفسیری، کنش متقابل نمادین گرایی، پدیدارشناسی، روش شناسی مردمی، نظریه ساختاربندی گیدنز، رویکردهای انتقادی، فمینیسم و پست مدرن

جنبش ترکیبی: رویکرد های پراگماتیسم کلاسیک و نوپراگماتیسم

جلسه دوم:

 • مرور کلیات هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی کیفی

مرور هستی شناسی جریان کیفی

مرور معرفت شناسی جریان کیفی

مرور روش شناسی جریان کیفی

جلسه سوم:

 • مرور مراحل روش شناسی جنبش روش شناختی کیفی
 • عنصر اول طرح تحقیق کیفی؛ موضوع و مسئله پژوهش کیفی

عوامل موثر بر انتخاب موضوع

نقش های پژوهشگر در پژوهش کیفی

 • عنصر دوم طرح تحقیق کیفی؛ پرسش ها و اهداف پژوهش کیفی

انواع پرسش های پژوهش

انواع اهداف

روابط بین اهداف و پرسش های پژوهش

 • عنصر سوم طرح تحقیق کیفی؛ استراتژی های پژوهش کیفی

استراتژی پژوهش استفهامی

استراتژی پژوهش پس کاوی بر ساخت گرا

 • عنصر چهارم طرح تحقیق کیفی؛ نقش مفاهیم در جنبش روش شناختی کیفی

سنت حساس سازی در پژوهش کیفی

سنت هرمنوتیک

نقش نظریه در جنبش روش شناختی کیفی ؛ فرآیند نظریه پردازی

 • عنصر پنجم طرح تحقیق کیفی ؛ منابع، انواع و اشکال داده ها در جنبش روش شناختی کیفی

انواع داده ها

شکل داده ها

منابع داده ها

 • عنصر ششم طرح تحقیق کیفی؛ انتخاب داده ها

روش های نمونه گیری در پژوهش کیفی

 • عنصر هفتم طرح تحقیق کیفی؛ زمانبندی گردآوری اطلاعات

مطالعه تک مقطعی، طولی و تاریخی

 • عنصر هشتم طرح تحقیق کیفی؛ گردآوری و تحلیل اطلاعات
 • فنون گردآوری داده ها در جنبش روش شناختی کیفی

مصاحبه، روایت، مشاهده، گروه های متمرکز

آشنایی با فرآیند جمع آوری اطلاعات در پژوهش کیفی

 • فنون تحلیل داده ها در جنبش روش شناختی کیفی

آشنایی با:

نظریه مبنایی، کدگذاری کیفی(تحلیل مضمون)، تحلیل گفت وگو، تحلیل گفتمان، تحلیل ژانر، تحلیل روایت، تحلیل محتوا، نشانه شناسی، تحلیل پدیدار شناسی و …

جلسه چهارم:

 • آشنایی با کدگذاری کیفی(تحلیل مضمون) و گرنددتئوری

آشنایی با فرآیند کدگذاری کیفی

اجرا کد گذاری کیفی بر روی متن های ارائه شده در کلاس

آشنایی با نسل های گرنددتئوری(با تاکید بر گرنددتئوری اشتراس و کوربین و همچنین گرنددتئوری کتی چارمز)

مرور چندین گرنددتئوری اجرا شده

جلسه پنجم:

 • تحلیل گفتمان

آشنایی با مبانی نظری و روشی تحلیل گفتمان

اجرا نمونه پژوهش

جلسه ششم

 • تحلیل محتوا

آشنایی با مبانی نظری و روشی تحلیل محتوا

اجرا نمونه پژوهش

 • تحلیل نشانه شناسی

آشنایی با مبانی نظری و روشی نشانه شناسی

اجرا نمونه پژوهش

جلسه هفتم

 • تحلیل پدیدارشناسی

آشنایی با مبانی نظری و روشی پدیدار شناسی

اجرا نمونه پژوهش

 • تحلیل روایت

آشنایی با مبانی نظری و روشی تحلیل روایت

اجرا نمونه پژوهش