فلسفه فیلم: فیلم و معرفت (knowledge)

4,800,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/08/25
تاریخ شروع
1402/08/27
استاد
دکتر محسن کرمی

فلسفه فیلم: فیلم و معرفت (knowledge)

دپارتمان بینارشته ای آکادمی شمسه

مدرس : دکتر محسن کرمی

  1. فیلم و معرفت گزاره‌ای(propositional knowledge)

1-1. فیلم و معرفت از راه توصیف (knowledge by description)

1-2. فیلم و فهم (understanding)

1-3. فیلم و بصیرت (insight)

  1. فیلم و معرفت غیرگزاره‌ای(non-propositional knowledge)

2-1. فیلم و معرفت از راه آشنایی (knowledge by acquaintance)

2-1-1. فیلم و معرفت به این که چیزی چه حال‌وهوایی دارد (knowledge of what it would be like)

2-1-2. فیلم و معرفت به اشیاء و اشخاص (knowledge of what it would be like)

2-2. فیلم و معرفت به چگونگی انجام‌دادن کارها (knowledge by description)

2-2-1. فیلم و مهارت‌های عاطفی (emotional skills)

2-2-2. فیلم و مهارت‌های عقلی‌ـ‌استدلالی (rational-argumentative skills)

ناموجود