دوره‌های برگزار شده

دوره‌های برگزارشده در موسسۀ عالی مطالعات هنر و علوم انسانی شمسه

 

 1. فلسفۀ هنر غرب و زیبایی‌شناسی   /    استاد مهدی انصاری (زمستان 1393)

 2. نقد هنری   /  استاد حمید سوری (پاییز 1394)

 3. زیبایی‌شناسی از منظر کانت   /  استاد امیر مازیار (پاییز 1394)

 4. قهرمان و اسطوره   /  استاد عباس مخبر (پاییز 1394)

 5. فلسفۀ کانت؛ معرفت‌شناسی و اخلاق   /  استاد امیر مازیار (پاییز 1394)

 6. اسطوره و فلسفه   /  استاد مهدی انصاری (پاییز 1394)

 7. تحلیل گفتمان؛ مطالعۀ موردی سینمای ایران   /  استاد مصطفی مهرآیین (پاییز 1394)

 8. درسگفتارهای اسطوره‌شناسی   /  استاد عباس مخبر (پاییز 1394)

 9. دودمان‌پژوهی هنر و زیبایی در آراء فوکو، دریدا، لاکان، کریستوا   /  استاد محمد ضیمران (پاییز 1394)

 10. تفسیر هنر معاصر   /  استاد امیر نصری (پاییز 1394)

 11. اسطوره و هنر   /  استاد عباس مخبر (بهار 1395)

 12. ساختار و منطق بازار هنر   /  استاد حمیدرضا ششجوانی (بهار 1395)

 13. بازخوانی جوزف کمبل   /    استاد عباس مخبر (تابستان 1395)

 14. دودمان‌پژوهی لذت در گسترۀ فلسفۀ هنر (دوران باستان)   /   استاد مهدی انصاری (پاییز 1395)

 15. فلسفۀ هنر مدرن   /    استاد محمد ضیمران (پاییز 1395)

 16. گادامر؛ هرمنوتیک و زیبایی‌شناسی   /    استاد امیر مازیار (پاییز 1395)

 17. اقتصاد هنر   /    استاد حمیدرضا ششجوانی (زمستان 1395)

 18. کارگاه روش تحقیق   /   استاد هلیا دارابی (زمستان 1395)

 19. اسطوره‌کاوی عشق   /    استاد بهمن نامورمطلق (زمستان 1395)

 20. تاریخ انتقادی هنر و رویکردهای نو   /   استاد کامبیز موسوی‌اقدم (بهار 1396)

 21. نظریه‌های ادبی   /    استاد عباس مخبر (بهار 1396)

 22. تحولات اجتماعی هنر ایران معاصر   /    استاد محمدرضا مریدی (تابستان 1396)

 23. نیچه؛ زیبایی‌شناسی قدرت   /     استاد عبدالحسن پیروز (تابستان 1396)

 24. خوانش فرهنگی فیلم   /    استاد سعید اسدی (تابستان 1396)

 25. بررسی و تحلیل اسطوره ایرانی (1)   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (زمستان 1396)

 26. جامعه شناسی هنر و ادبیات   /   استاد مصطفی مهرآیین (بهار 1397)

 27. بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی (2)   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (بهار 1397)

 28. کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /    استاد عطاالله کوپال (بهار 1397)

 29. خوانش فرهنگی فیلم؛ جنسیت در سینما   /    استاد سعید اسدی (بهار 1397)

 30. کارگاه ترجمه؛ متون تخصصی هنر     /   استاد هلیا دارابی (بهار 1397)

 31. نقد و تحلیل آثار هنری از دریچه مکاتب (1)   /   استاد زهرا ایرانی‌صفت (بهار 1397)

 32. اسطوره‌های ایرانی و آفرینش هنری   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (تابستان 1397)

 33. فلسفۀ هنر و زیبایی‌شناسی (1)   /  استاد مهدی انصاری (تابستان 1397)

 34. نقد و تحلیل آثار هنری از دریچۀ مکاتب (2)   /    استاد زهرا ایرانی‌صفت (تابستان 1397)

 35. معرفت‌شناسی و تحلیل آثار هنری بر مبنای سنت ایرانی- اسلامی   /    استاد اسماعیل بنی‌اردلان (پاییز 1397)

 36. خیال در فلسفۀ ابن سینا   /   استاد امیر مازیار (پاییز 1397)

 37. اسطوره‌های شاهنامه و آفرینش هنری (1)   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (پاییز 1397)

 38. فلسفه هنر و زیبایی شناسی (2)   /   استاد مهدی انصاری (پاییز 1397)

 39. کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطاالله کوپال (پاییز 1397)

 40. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (1) : ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفۀ پیش‌سقراطی و سقراط   /    استادمحمدمهدی اردبیلی (پاییز 1397)

 41. کارگاه نمایشنامه‌نویسی   /    استاد عطاالله کوپال (پاییز 1397)

 42. تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر   /    استاد جواد علیمحمدی (پاییز 1397)

 43. اسطوره‌های شاهنامه و آفرینش هنری (2)   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (زمستان 1397)

 44. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (2) : شکوه عقل یونانی، افلاطون و ارسطو   /    استاد محمدمهدی اردبیلی (زمستان 1397)

 45. تأملاتی تبارشناسانه در فهم هنر   /   استاد آرش حیدری (زمستان 1397)

 46. خوانش تحلیلی هنر معاصر   /   استاد زهرا ایرانی‌صفت (زمستان 1397)

 47. فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (1) : کانت   /    استاد سید مسعود حسینی (زمستان 1397)

 48. فلسفه هنر و زیبایی شناسی (3)   /    استاد مهدی انصاری (زمستان 1397)

 49. مبانی اسطوره‌شناسی   /    استاد عباس مخبر (زمستان 1397)

 50. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (1) : از دیوارنگاری غارها تا نقاشی‌های مانویان   /    استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (بهار 1398)

 51. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (3) : خاستگاه‌های عقل مدرن   /   استاد محمدمهدی اردبیلی (بهار1398)

 52. درآمدی بر زیبایی‌شناسی طبیعت   /    استاد مسعود علیا (بهار 1398)

 53. فلسفۀ هنر در سنت ایدئالیسم (2) : فیشته و شلینگ   /   استاد سید مسعود حسینی (بهار 1398)

 54. نظریۀ هنر آدورنو   /   استاد آیدین کیخایی (بهار 1398)

 55. مسئله نقد و درن‌ماندگاری در میدان هنر   /    استاد آرش حیدری (بهار 1398)

 56. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (2) : از ورود اسلام تا حملۀ مغول   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (تابستان 1398)

 57. اسطوره‌های هندی و آفرینش هنری   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (تابستان 1398)

 58. هنر و دیگری به روایت باختین   /    استاد مسعود علیا (تابستان 1398)

 59. زیبایی‌شناسی امر والا (از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن 18)    /   استاد گلنار نریمانی (تابستان 1398)

 60. جامعه‌شناسی هنر   /   استاد آرش حیدری (تابستان 1398)

 61. فلسفۀ روانکاوی (فروید، لاکان، کریستوا، دلوز)   /   استاد مهدی انصاری (تابستان 1398)

 62. کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /    استاد عطالله کوپال (تابستان 1398)

 63. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (4) : دکارت؛ آغاز فلسفه مدرن   /    استاد محمدمهدی اردبیلی (تابستان 1398)

 64. کارگاه نمایشنامه‌نویسی   /   استاد عطالله کوپال (تابستان 1398)

 65. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (3) : از ربع رشیدی تا مکتب هرات   /    استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (تابستان 1398)

 66. فلسفۀ هنر در سنت ایدئالیسم (3) : هگل   /   استاد مسعود حسینی (تابستان 1398)

 67. عصر باروک؛ وضعیت باروکی   /   استاد زهرا ایرانی‌صفت (تابستان 1398)

 68. فیلم‌نامه‌نویسی  /   استاد امیررضا نوری پرتو (تابستان 1398)

 69. فتیشیسم در موسیقی و واپس‌روی شنیدن   /   استاد آیدین کیخایی (تابستان 1398)

 70. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (4) : مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (تابستان 1398)

 71. فلسفۀ کانت (1) : متن‌خوانی نقد عقل محض   /    استاد امیر مازیار (پاییز 1398)

 72. فلسفۀ هنر هایدگر؛ متن‌خوانی «سرآغاز کار هنری»   /    استاد مسعود علیا (پاییز 1398)

 73. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (5) : از فرنگی‌سازی تا ورود مدرنیسم   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (پاییز 1398)

 74. اندیشۀ فلسفی در عالم اسلام   /    استاد میلاد نوری (پاییز 1398)

 75. تاریخ انتقادی فلسفه غرب (5) : مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوانی اخلاق اسپینوزا   /   استاد محمدمهدی اردبیلی (پاییز 1398)

 76. متن‌خوانی مقالۀ «تعهد» (آدورنو، سارتر، برشت)   /   استاد آیدین کیخایی (پاییز 1398)

 77. مقدمه‌ای انتقادی بر مفهوم ادبیات جهان   /   استاد نوید نادری (پاییز 1398)

 78. فرم اجتماعی هنر؛ جستاری در جامعه‌شناسی هنر   /   استاد آرش حیدری (پاییز 1398)

 79. خوانش هنر از دریچه نظریه؛ از نیچه تا هایدگر   /    استاد زهرا ایرانی صفت (پاییز 1398)

 80. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (6) : از صنایع مستظرفه تا هنر مفهمی   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (زمستان 1398)

 81. نشانه‌شناسی بینامتنی   /   استاد بهمن نامورطلق (زمستان 1398)

 82. فلسف کانت (2) : استتیک استعلایی در فلسفۀ کانت (زمان و مکان)   /   استاد امیر مازیار (زمستان 1398)

 83. تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (1) : از دیوارنگاره‌های تمدن کرت تا نقاشی‌های دورۀ گوتیک   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (زمستان 1398)

 84. بررسی تطبیقی اساطیر بین‌النهرین و ایران   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (زمستان 1398)

 85. بازخوانی نظام فلسفۀ ابن‌سینا   /   استاد میلاد نوری (زمستان 1398)

 86. تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطالله کوپال (زمستان 1398)

 87. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (6) : کثرت در وحدت مدرن، بازخوانی مونادولوژی لایب‌نیتس   /   استاد محمدمهدی اردبیلی (زمستان 1398)

 88. نقد و تحلیل آثار هنری از دریچه مکاتب (2)   /   استاد زهرا ایرانی‌صفت (زمستان 1398)

 89. تفسیر نقاشی کاراواجو    /   استاد امیر نصری (زمستان 1398)

 90. فرم اجتماعی هنر؛ جستاری در جامعه‌شناسی هنر   /   استاد آرش حیدری (زمستان 1398)

 91. نقد و تحلیل فیلم از منظر ژانر   /    استاد امیر رضا نوری پرتو (زمستان 1398)

 92. درسگفتار نقد هنری   /   استاد هلیا دارابی (زمستان 1398)

 93. پویشگاه نگارش آکادمیک   /   استاد علیرضا عامری (زمستان 1398)

 94. تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (2) : از تخته‌نگاره‌های گوتیک تا گسترۀ سبک کلاسیک    /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (بهار 1399)

 95. تفکر به موسیقی از منظر فیلسوفان آلمانی   /   استاد هانی اشرفی (بهار 1399)

 96. نیچه، حقیقت هنر؛ متن خوانی زایش تراژدی   /   استاد آیدین کیخایی (بهار1399)

 97. فلسفۀ کانت (3) : مفاهیم پیشین فاهمه در فلسفۀ کانت   /   استاد امیر مازیار (بهار 1399)

 98. هنر از دریچۀ اگزیستانسیالیسم   /   استاد مهدی انصاری (بهار 1399)

 99. تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطالله کوپال (بهار 1399)

 100. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (7) : تجربه‌گرایی مدرن؛ از ایمان تا شکاکیت   /   استاد محمدمهدی اردبیلی (بهار 1399)

 101. مقدمه‌ای بر سمینار یازدهم ژاک لاکان (مقدمه‌ای بر نظریه‌ رانه‌ها)   /   استاد کامران لامعی (بهار 1399)

 102. فلسفه دلوز و گتاری چیست؟ (دلوز، گتاری و روانکاوی)   /   استاد مهدی رفیع (بهار 1399)

 103. زندگی، هنر و حیات اجتماعی   /   استاد آرش حیدری (بهار 1399)

 104. تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (3) : اوج کلاسیک تا سبک نئوکلاسیک   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (تابستان 1399)

 105. جامعه‌شناسی هنر و ادبیات   /   استاد مصطفی مهرآئین (تابستان 1399)

 106. کارگاه نگارش پیشنهاد پژوهشی   /   استاد مهرنوش غضنفری (تابستان 1399)

 107. ژرارژنت و ترامتنیت   /   استاد بهمن نامورمطلق (تابستان 1399)

 108. فلسفه کانت (4) : استنتاج استعلایی در نقد عقل محض (ویراست 1)   /   استاد امیر مازیار (تابستان 1399)

 109. اسطوره و هنر در مصر باستان   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (تابستان 1399)

 110. اگزیستانسیالیسم و روانکاوی   /   استاد مهدی انصاری (تابستان 1399)

 111. روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق   /   استاد میلاد نوری (تابستان 1399)

 112. تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطالله کوپال (تابستان 1399)

 113. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (8) : کانت و متافیزیک؛ انقلاب یا ضد انقلاب   /    استاد محمدمهدی اردبیلی (تابستان 1399)

 114. مقدمه‌ای بر نظریۀ انتقال در روانکاوی   /    استاد کامران لامعی (تابستان 1399)

 115. زندگی اجتماعی به مثابه امر هنری   /    استاد آرش حیدری (تابستان 1399)

 116. خوانش هنر از دریچۀ نظریه (فرمالیسم)   /    استاد زهرا ایرانی‌صفت (تابستان 1399)

 117. فلسفۀ هنر پس از دلوز و گتاری   /    استاد مهدی رفیع (تابستان 1399)

 118. تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (4) : از سبک نئوکلاسیک تا تحولات دنیای مدرن   /    استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (پاییز 1399)

 119. لحظه ماکیاولین؛ سپیده‌دمان فلسفۀ مقاومت   /    استاد فؤاد حبیبی (پاییز 1399)

 120. روش‌شناسی در نقد هنری   /    استاد فؤاد نجم‌الدین (پاییز 1399)

 121. اسطوره و هنر در یونان باستان   /    استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (پاییز 1399)

 122. فلسفه کانت (5) : استنتاج استعلایی در نقد عقل محض (ویراست 2)   /    استاد امیر مازیار (پاییز 1399)

 123. حکمت صدرایی در زمانه‌ای غیرصدرایی   /    استاد میلاد نوری (پاییز 1399)

 124. شیزوکاوی و روانکاوی؛ خوانش سه بوم‌شناسی فلیکس گتاری   /   استاد مهدی رفیع (پاییز 1399)

 125. مقدمه‌ای بر نظریۀ تکرار در روانکاوی   /   استاد کامران لامعی (پاییز 1399)

 126. کارگاه تحلیلی سینما و اسطوره‌ها   /   استاد امیررضا نوری پرتو (پاییز 1399)

 127. مردم و سیاست؛ پرسش از سوژۀ سیاسی   /   استاد احمدرضا آزمون (پاییز 1399)

 128. هنر همچون یک نیرو   /   استاد آرش حیدری (پاییز 1399)

 129. ژرارژنت و تراروایت   /    استاد بهمن نامورمطلق (پاییز 1399)

 130. لحظه ماکیاولین   /   استاد فؤاد حبیبی (زمستان 1399)

 131. تراروایت   /   استاد بهمن نامورمطلق (زمستان 1399)

 132. اسطوره و هنر در روم باستان   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق (زمستان 1399)

 133. فلسفه کانت (6) : شماتیسم (شاکله‌سازی) در نقد عقل محض   /    استاد امیر مازیار (زمستان 1399)

 134. گامبریچ از زبان گامبریچ   /    استاد فؤاد نجم‌الدین (زمستان 1399)

 135. شناخت و تحلیل تراژدی‌های یونان باستان   /    استاد عطالله کوپال (زمستان 1399)

 136. هنر و جهان‌های ممکن   /    استاد مسعود علیا (زمستان 1399)

 137. کارگاه روش تحقیق و مقاله‌نویسی   /    استاد محسن مرآثی (زمستان 1399)

 138. مقدمه‌ای بر فرضیه ناخودآگاه فرویدی – لاکانی   /    استاد کامران لامعی (زمستان 1399)

 139. تفسیر ایدئالیسم استعلایی و دفاع از آن؛ واژگونی هستی شناسی سنتی   /   استاد علی سهرابی (زمستان 1399)

 140. بدن و تجربۀ زیبایی‌شناختی: روایتی پدیدارشناسانه   /   استاد مسعود علیا (بهار 1400)

 141. بازخوانی فلسفه هگل (1) : پیشاپدیدارشناسی؛ میان سیاست و ایمان   /   استاد میثم سفیدخوش (بهار 1400)

 142. برایسن از زبان برایسن (مطالعۀ 4 متن برگزیده از آثار نورمن برایسن)   /   استاد فؤاد نجم‌الدین (بهار 1400)

 143. فلسفه کانت (7) : اصول فاهمۀ محض   /    استاد امیر مازیار (بهار 1400)

 144. تجزیه و تحلیل نمایشنامه (آثار شکسپیر)   /    استاد عطاالله کوپال (بهار 1400)

 145. لاکان و گتاری؛ ملاقات انقلابی و روانکاوی   /    استاد شهریار وقفی‌پور (بهار 1400)

 146. نشانه‌شناسی مقدماتی   /    استاد نیلوفر آقاابراهیمی (بهار 1400)

 147. کارگاه تخصصی و عملی دیالوگ‌نویسی برای فیلمنامه و نمایشنامه   /    استاد امیررضا نوری‌پرتو (بهار 1400)

 148. هنر اجتماعی؛ دربارۀ حساسیت‌های اجتماعی هنرمند   /   استاد محمدرضا مریدی (بهار 1400)

 149. سیر تحول چهره‌نگاری در هنر غرب   /   استاد فربد مرشدزاده (بهار 1400)

 150. درسگفتارهایی در جامعه‌شناسی هنر و ادبیات (1) : بارتلبی محرر، مرگ ایوان ایلیچ، مسخ   /   استاد رضا صمیم (بهار 1400)

 151. زیبایی‌شناسی فرگشتی   /   استاد سید شاهین محسنی (بهار 1400)

 152. پدیدارشناسی هنر؛ مؤلفه‌ها و افق‌ها   /   استاد مسعود علیا (تابستان 1400)

 153. بازخوانی فلسفه هگل (2) : پدیدارشناسی روح؛ گام‌های آگاهی، خودآگاهی و خرد   /   استاد میثم سفیدخوش(تابستان 1400)

 154. خوانشی دیگر از شهریار ماکیاولی   /   استاد فؤاد حبیبی (تابستان 1400)

 155. برهان اتاق‌چینی و منتقدانش   /   استاد کاوه بهبهانی (تابستان 1400)

 156. زمان روایی و تراروایی   /    استاد بهمن نامورمطلق (تابستان 1400)

 157. فلسفۀ کانت (8) : جوهر و علت در فلسفۀ کانت   /   استاد امیر مازیار (تابستان 1400)

 158. جستجوی خِرد زندگی در زندگی خردمندان جهان (یونان باستان)   /   استاد مسعود زنجانی (تابستان 1400)

 159. هنر و روایت در فلسفۀ هانا آرنت   /   استاد مسعود علیا (تابستان 1400)

 160. دلوز و گتاری؛ زبان، بدن و رخدادهای جسمانی   /    استاد شهریار وقفی‌پور (تابستان 1400)

 161. فلسفۀ موسیقی با تئودور آدورنو   /    استاد پوریا رمضانیان (تابستان 1400)

 162. نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست (1)   /    استاد حسینعلی نوذری (تابستان 1400)

 163. هنر غیر رسمی و غیر رسمی ‌سازی هنر   /    استاد پوریا جهانشاد (تابستان 1400)

 164. مقدمه‌ای بر منطق دال‌ها در روانکاوی   /    استاد کامران لامعی (تابستان 1400)

 165. زیبایی‌شناسی، تکرار و فرم   /   استاد آرش حیدری (تابستان 1400)

 166. سیاست‌های هنر و نهادهای هنر   /   استاد محمدرضا مریدی (تابستان 1400)

 167. مستر کلاس «لحن در ترجمه»    /   استاد شیوا مقانلو (تابستان 1400)

 168. فیلم به روایت سینما   /   استاد محمد هاشمی (تابستان 1400)

 169. درسگفتارهایی در جامعه‌شناسی هنر و ادبیات (2) : دربارۀ وجوه رهایی‌بخش رمان رئالیستی و تئاتر اپیک   /   استاد رضا صمیم (تابستان 1400)

 170. درآمدی بر تاریخ ادبیات داستانی و نمایشی معاصر ایران؛ ادبیات در روزگار تجددگرایی پیش از مشروطه   /    استاد محمدامین عندلیبی (تابستان 1400)

 171. درآمدی بر پدیدارشناسی شعر   /   استاد مسعود علیا (پاییز 1400)

 172. فلسفۀ کانت (9) : اصول موضوعه تفکر تجربی در فلسفۀ کانت    /    استاد امیر مازیار (پاییز 1400)

 173. نقد زیست محیطی   /    استاد هلیا دارابی (پاییز 1400)

 174. شناخت و تحلیل آثار آریستوفان، کهن‌ترین کمدی‌نویس جهان   /    استاد عطالله کوپال (پاییز 1400)

 175. هرمنوتیک من؛ گفتارهایی در باب امر شخصی، حقیقت و سعادت   /   استاد میلاد نوری (پاییز 1400)

 176. تحلیل گفتمان؛ فلسفه و اصول   /   استاد نیلوفر آقاابراهیمی (پاییز 1400)

 177. نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست (2)   /   استاد حسینعلی نوذری (پاییز 1400)

 178. مقدمه‌ای بر گراف تمنا   /    استاد کامران لامعی (پاییز 1400)

 179. جامعه‌شناسی مشروطه ایران   /    استاد نیما شجاعی (پاییز 1400)

 180. لذت به کار چه کسانی می‌آید؟ (لنین و فروید؛ ملاقاتی مفقوده)   /   استاد شهریار وقفی‌پور (پاییز 1400)

 181. بازخوانی فلسفه هگل (3) : پدیدارشناسی روح؛ از علم تا جامعه   /   استاد میثم سفیدخوش (پاییز 1400)

 182. درسگفتارهایی در جامعه‌شناسی هنر و ادبیات (3) : انقلاب در ایماژها؛ از بوکاچوی ادیب تا کاراواجوی نقاش   /    استاد رضا صمیم (پاییز 1400)

 183. درآمدی بر تاریخ ادبیات داستانی و نمایشی معاصر ایران؛ ادبیات در روزگار مشروطه   /    استاد محمدامین عندلیبی (پاییز 1400)

 184. فلسفۀ کانت (10) : نومن و فنومن (شیء فی‌نفسه و پدیدار) در فلسفۀ کانت   /   استاد امیر مازیار (زمستان 1400)

 185. نمایشنامه‌نویسان معاصر آمریکا (بعد از جنگ جهانی دوم)    /    استاد عطالله کوپال (زمستان 1400)

 186. فلسفۀ فیلم (1) : مراد از فلسفۀ فیلم   /    استاد محسن کرمی (زمستان 1400)

 187. سطوح لاکانی در تجربه تحلیلی   /   استاد کامران لامعی (زمستان 1400)

 188. نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست (3)   /   استاد حسینعلی نوذری (زمستان 1400)

 189. جزء‌نگری یا خاص‌بودگی (نکاتی روش‌شناختی پیرامون پژوهش در حوزۀ هنر)   /   استاد آرش حیدری (زمستان 1400)

 190. کانت با ساد؛ و دیگر زوج‌های ایدئال   /    استاد شهریار وقفی‌پور (زمستان 1400)

 191. بازخوانی فلسفه هگل (4) : پدیدارشناسی روح؛ از خانواده تا دولت   /    استاد میثم سفیدخوش (زمستان 1400)

 192. زمان و روایت؛ دیرش   /   استاد بهمن نامورمطلق (زمستان 1400)

 193. دوره اسطوره‌شناسی (1) : روش و آفرینش   /   استادان ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، محمد جعفری دهقی، بهمن نامورمطلق (زمستان 1400)

 194. فلسفۀ کانت (11) : دیالکتیک استعلایی (مفهوم عقل نزد کانت)    /   استاد امیر مازیار (بهار 1401)

 195. جامعه‌شناسی تطبیقی هنر مدرن و معاصر سرزمین‌های اسلامی   /   استاد محمدرضا مریدی (بهار 1401)

 196. فلسفۀ فیلم (2) : مسائل عمدۀ فیلم   /   استاد محسن کرمی (بهار 1401)

 197. کارگاه روش تحلیل آثار هنری؛ رویکرد نشانه‌معناشناختی   /   استاد حمیدرضا شعیری (بهار 1401)

 198. نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست (4)   /   استاد حسینعلی نوذری (بهار 1401)

 199. بازخوانی فلسفه هگل (5) : پدیدارشناسی روح؛ هنر، دین و دانستن مطلق   /   استاد میثم سفیدخوش (بهار 1401)

 200. ادیسۀ اروس؛ کارگاه متن‌خوانی «مهمانی» افلاطون   /   استاد مسعود علیا (بهار 1401)

 201. دوره اسطوره‌شناسی (2) : نگرش و کنش   /    استادان ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، علی عباسی، بهمن نامورمطلق (تابستان 1401)

 202. پدیدارشناسی لمس در تجربۀ زیبایی‌شناختی   /   استاد مسعود علیا (تابستان 1401)

 203. فلسفۀ موسیقی؛ مسائل بنیادین   /   استاد سید شاهین محسنی (تابستان 1401)

 204. درآمدی بر فهم علم منطق هگل   /   استاد سید مسعود حسینی (تابستان 1401)

 205. فلسفۀ کانت (12) : نقد کانت بر نفس‌شناسی متافیزیکی   /    استاد امیر مازیار (تابستان 1401)

 206. خوانش اخلاق ارسطو؛ تمهیدات   /    استاد میلاد نوری (تابستان 1401)

 207. روانکاوی و علم   /    استاد کامران لامعی (تابستان 1401)

 208. فلسفۀ فیلم (3) : فیلم به مثابه هنر   /    استاد محسن کرمی (تابستان 1401)

 209. فلسفۀ ارسطویی به روایت سینما   /    استاد محمد هاشمی (تابستان 1401)

 210. کارگاه بیش‌متنیت   /    استاد بهمن نامورمطلق (تابستان 1401)

 211. رویکردهای نظری به هنر؛ درآمدی بر رویکردهای نظری به هنر    /    استادان کامبیز موسوی‌اقدم، هلیا دارابی (تابستان 1401)

 212. رویکردهای نظری به هنر؛ فرمالیسم   /   استادان حمید سوری، هلیا دارابی (تابستان 1401)

 213. رویکردهای نظری به هنر؛ شمایل‌شناسی   /    استاد امیر نصری (تابستان 1401)

 214. رویکردهای نظری به هنر؛ اسطوره‌شناسی   /    استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (تابستان 1401)

 215. رویکردهای نظری به هنر؛ مارکسیسم   /   استاد سعید اسدی (تابستان 1401)

 216. رویکردهای نظری به هنر؛ تحلیل گفتمان   /    استاد مهدی انصاری (تابستان 1401)

 217. رویکردهای نظری به هنر؛ هرمنوتیک   /   استاد امیر مازیار (تابستان 1401)

 218. رویکردهای نظری به هنر؛ روانکاوی   /   استاد کامران لامعی (تابستان 1401)

 219. رویکردهای نظری به هنر؛ فمینیسم   /   استادان هلیا دارابی، هلیا همدانی (تابستان 1401)

 220. رویکردهای نظری به هنر؛ رویکرد پسااستعماری   /    استاد کامبیز موسوی‌اقدم (پاییز 1401)

 221. رویکردهای نظری به هنر؛ نشانه‌معناشناسی    /    استاد حمیدرضا شعیری (پاییز 1401)

 222. رویکردهای نظری به هنر؛ پدیدارشناسی    /     استاد مسعود علیا (پاییز 1401)

 223. مطالعات میان‌رشته‌ای هنر غرب    /    استاد جواد علیمحمدی (زمستان 1401)

 224. سوژۀ انقلاب در آینۀ جامعه‌شناسی هنر و ادبیات   /     استاد نیما شجاعی (زمستان 1401)

 225. قرائت و تفسیر پدیدارشناسی روح هگل (1)   /    استاد مسعود حسینی (زمستان 1401)

 226. فلسفۀ کانت (13) : تعارضات عقل محض نزد کانت   /     استاد امیر مازیار (زمستان 1401)

 227. خوانش اخلاق ارسطو؛ خوبی‌های اخلاقی   /   استاد میلاد نوری (زمستان 1401)

 228. کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطالله کوپال (زمستان 1401)

 229. اضطراب   /    استاد کامران لامعی (زمستان 1401)

 230. فلسفۀ فیلم (4) : روایت در فیلم    /    استاد محسن کرمی (زمستان 1401)

 231. کارگاه روش تحقیق و مقاله‌نویسی هنر   /    استاد محسن مرآثی (مستان 1401)

 232. گونه‌های بیش‌متنی   /    استاد بهمن نامورمطلق (زمستان 1401)

 233. پدیدارشناسی عمل به روایت آرنت   /    استاد مسعود علیا (زمستان 1401)

 234. دوره اسطوره‌شناسی (3) : رویکرد و کارکرد   /   استادان ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، علی عباسی، بهمن نامورمطلق (زمستان 1401)