نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد هنر 1400 آکادمی شمسه

نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد هنر 1400 آکادمی شمسه

1نیلوفر سعیدیپژوهش هنرروزانه دانشگاه تهران
2دنیا عساکرهعکاسیروزانه دانشگاه تهران
3پگاه قدیریعکاسیروزانه دانشگاه تهران
4فرزانه کهنوجیعکاسیروزانه دانشگاه تهران
5افروز آل عباسیاننقاشیروزانه دانشگاه تهران
6ریحانه اسکندریگرافیکروزانه دانشگاه تهران
7مهدی حقیقیگرافیکروزانه دانشگاه تهران
8پریسا کاوسیکارگردانیروزانه دانشگاه تهران
9علی مومیوندآهنگسازیروزانه دانشگاه تهران
10حسین فیلی زادهاتنوموزیکولوژیروزانه دانشگاه تهران
11فرانه ولد خانیپژوهش هنرشبانه  دانشگاه تهران
12آناهید دهقانیپژوهش هنرشبانه  دانشگاه تهران
13مبینا باقریعکاسیشبانه  دانشگاه تهران
14مرضیه باباییگرافیکشبانه  دانشگاه تهران
15نگین تاجیکانیمیشنشبانه  دانشگاه تهران
16ملیکا صدیقیادبیات نمایشیشبانه  دانشگاه تهران
17فاطمه حاجی شاهپژوهش هنرروزانه دانشگاه هنر
18محمد دیلمیانپژوهش هنرروزانه دانشگاه هنر
19امیر احمد زندیپژوهش هنرروزانه دانشگاه هنر

 

20الهام کریمیعکاسیروزانه دانشگاه هنر

 

21امیر صالح شاپوریانعکاسیروزانه دانشگاه هنر

 

22زهرا السادات دیباجیعکاسیروزانه دانشگاه هنر

 

23لیلا رفعتیعکاسیروزانه دانشگاه هنر
24طاهره  صادق نژادنقاشیروزانه دانشگاه هنر
25الهام طاهایینقاشیروزانه دانشگاه هنر
26موژان یعقوبینقاشی ایرانیروزانه دانشگاه هنر
27ماندانا تاجیکتصویر سازیروزانه دانشگاه هنر
28الهه  ابوالحسنیگرافیکروزانه دانشگاه هنر
29محمدحسین حاجی وندیانیمیشنروزانه دانشگاه هنر
30فاطمه خسرویانیمیشنروزانه دانشگاه هنر
31حسنی خسرویانیمیشنروزانه دانشگاه هنر
32سارا ارشادیانیمیشنروزانه دانشگاه هنر
33غزاله حق مرادیانیمیشنروزانه دانشگاه هنر
34نوید آغازسینماروزانه دانشگاه هنر
35محمد سینا حیدری زادهکارگردانیروزانه دانشگاه هنر
36مسعود پیله ورکارگردانیروزانه دانشگاه هنر
37محمد معتمدادبیات نمایشیروزانه دانشگاه هنر
38زهرا سید علیادبیات نمایشیروزانه دانشگاه هنر
39مطهره السادات حسینینوازندگی موسیقی ایرانیروزانه دانشگاه هنر
40آرش خادم زادهنوازندگیروزانه دانشگاه هنر
41بردیا رهنوردآهنگسازیروزانه دانشگاه هنر
42شایسته خسرویاتنوموزیکولوژیروزانه دانشگاه هنر
43رویا حسنیمطالعات موزهروزانه دانشگاه هنر
44سمیه ایرانیپژوهش هنرروزانه تربیت مدرس
45پگاه رضاییگرافیکروزانه تربیت مدرس
46زهرا السادات طالبیگرافیکروزانه تربیت مدرس
47مهسا خواصگرافیکروزانه تربیت مدرس
48مریم شاهرخیانیمیشنروزانه تربیت مدرس
49سپیده نیازیپژوهش هنرروزانه دانشگاه الزهرا
50نرگس شایگانپژوهش هنرروزانه دانشگاه الزهرا
51رامش بادرستانینقاشیروزانه دانشگاه الزهرا
52فاطمه اسماعیلینقاشیروزانه دانشگاه الزهرا
53سمیه اعتمادینقاشیروزانه دانشگاه الزهرا
54مینا محب علینقاشیروزانه دانشگاه الزهرا
55نوشین بهرامیگرافیکروزانه دانشگاه الزهرا
56فاطمه صبورگرافیکروزانه دانشگاه الزهرا
57نجلا وطانیپژوهش هنرشبانه دانشگاه الزهرا
58لنا صفدری یکتاپژوهش هنرشبانه دانشگاه الزهرا
59نیلوفر خسرویانپژوهش هنرشبانه دانشگاه الزهرا
60الهام کلهرودینقاشیشبانه دانشگاه الزهرا
61محدثه جوکاریگرافیکشبانه دانشگاه الزهرا
62فاطمه جابرینقاشیروزانه دانشگاه شاهد
63فائزه حسن پورپژوهش هنرشبانه دانشگاه شاهد
64هلیا گلبافگرافیکروزانه تربیت دبیر رجایی
65الهه عبدالهیگرافیکشبانه تربیت دبیر رجایی
66حورا پیش قدمنقاشی ایرانیروزانه دانشگاه هنر اصفهان
67شکیبا ترابیتصویرسازیروزانه دانشگاه هنر اصفهان
68روژین محبیگرافیکروزانه دانشگاه هنر اصفهان
69مرضیه قریشیپژوهش هنرروزانه دانشگاه شیراز
70نگین شاهینی فرپژوهش هنرروزانه دانشگاه شیراز
71بهاره حق شناسپژوهش هنرروزانه دانشگاه شیراز
72نگار احمد زادهگرافیکروزانه دانشگاه سمنان
73سهیل احسنیپژوهش هنرروزانه دانشگاه مازندران
74مهدیه یوسفیهنر اسلامیروزانه دانشگاه کاشان
75محمدرضا مرادیگرافیکشبانه دانشگاه نیشابور
76بنفشه محمدیتصویر سازیپردیس دانشگاه تهران
77آرین قلندرانگرافیکپردیس دانشگاه تهران
78بشرا تاجریانگرافیکپردیس دانشگاه تهران
79حانیه طالبیان مسعودیگرافیکپردیس دانشگاه تهران
80کیمیا قلم سیاهپژوهش هنرپردیس دانشگاه هنر
81زهره منتظریپژوهش هنرپردیس دانشگاه هنر
82فروغ تاجعکاسیپردیس دانشگاه هنر
83الهه فرقانیعکاسیپردیس دانشگاه هنر
84شقایق شجاعیعکاسیپردیس دانشگاه هنر
85لیندا محمدینقاشیپردیس دانشگاه هنر
86ترمه میر جلالینقاشیپردیس دانشگاه هنر
87فاطمه حسینیتصویر سازیپردیس دانشگاه هنر
88فاطمه فرخیگرافیکپردیس دانشگاه هنر
89مریم شهبازیانیمیشنپردیس دانشگاه هنر
90مهرداد نیک شمارانیمیشنپردیس دانشگاه هنر
91امین عارفسینماپردیس دانشگاه هنر
92سپهر عمادیکارگردانیپردیس دانشگاه هنر
93مهرداد میرزاییکارگردانیپردیس دانشگاه هنر
94زینب گیویکارگردانیپردیس دانشگاه هنر
95رامونا شاهکارگردانیپردیس دانشگاه هنر
96پویا رستم زادهادبیات نمایشیپردیس دانشگاه هنر
97فاطمه کمالیانادبیات نمایشیپردیس دانشگاه هنر
98عسل حمیدیفلسفه هنرپردیس دانشگاه هنر
99علیرضا میر باقریآهنگسازیپردیس دانشگاه هنر
100عرفان حایریانیمیشنپردیس  تربیت مدرس
101سارا رحیمیسینماپردیس  تربیت مدرس
102پرنیان مهرابیادبیات نمایشیپردیس  تربیت مدرس
103امیر حسین کشاورزبازیگریپردیس  تربیت مدرس
104سحر کمالیپژوهش هنردانشگاه علم و فرهنگ
105فاطمه جلالیپژوهش هنردانشگاه علم و فرهنگ
106آزاده بهزادیپژوهش هنرعلم و فرهنگ دانشگاه
107مهناز قصابیپژوهش هنرعلم و فرهنگ دانشگاه
108نیلوفر شاملونقاشی دانشگاه علم و فرهنگ
109ندا غلامی مزیناننقاشیعلم و فرهنگ دانشگاه
110نجمه حفار مهریزینقاشیعلم و فرهنگ دانشگاه
111گوهر هاشمینقاشیعلم و فرهنگ دانشگاه
112آمنه مومنیگرافیک دانشگاه علم و فرهنگ
113شایان راثیگرافیک دانشگاه علم و فرهنگ
114عاطفه رجبیگرافیک دانشگاه علم و فرهنگ
115زبیده احمدیگرافیک دانشگاه علم و فرهنگ
116طراوات حدادیگرافیکعلم و فرهنگ دانشگاه
117لیلا فرهمند دوستگرافیکعلم و فرهنگ دانشگاه
118محبوبه شفیعیهنر اسلامیدانشگاه علم و فرهنگ
119پرهام قلی زادهپژوهش هنردانشگاه سوره
120مریم عربپژوهش هنردانشگاه سوره
121محمدرضا جعفریپژوهش هنردانشگاه سوره
122سمن محمدیانپژوهش هنردانشگاه سوره
123اسماعیل طهانعکاسیدانشگاه سوره
124حمیدرضا اسماعیلیعکاسیدانشگاه سوره
125مونا ادیبعکاسیدانشگاه سوره
126منیب حسینیعکاسیدانشگاه سوره
127مریم امیریعکاسیدانشگاه سوره
128زهرا طباطباییعکاسیدانشگاه سوره
129هما ولمزیارینقاشیدانشگاه سوره
130نسرین شکیباییتصویرسازیدانشگاه سوره
131مریم کاشانیتصویر سازیدانشگاه سوره
132فریال املشیگرافیکدانشگاه سوره
133صبا طوسیگرافیکدانشگاه سوره
134ریحانه عطار زادهگرافیکدانشگاه سوره
135شهره سبزه پرورگرافیکدانشگاه سوره
136پارمیدا عزیزی نژادانیمیشندانشگاه سوره
137فاطمه درودگرانیمیشندانشگاه سوره
138سپیده ادیبیانیمیشندانشگاه سوره
139سحر میرزامنشانیمیشندانشگاه سوره
140زهرا اسدیانیمیشندانشگاه سوره
141فرزاد وفاییانیمیشندانشگاه سوره
142هادی شیبانیسینمادانشگاه سوره
143امیر حسین بهروزسینمادانشگاه سوره
144فاطمه بخشیسینمادانشگاه سوره
145مهدی خسرویسینمادانشگاه سوره
146نرگس حکیم پناهادبیات نمایشیدانشگاه سوره
147صبا صادقی نژادادبیات نمایشیدانشگاه سوره
148طناز السادات حسینیادبیات نمایشیدانشگاه سوره
149علیرضا شهبازیادبیات نمایشیدانشگاه سوره
150حامد ضیاءادبیات نمایشیدانشگاه سوره
151نجمه میر طاووسیادبیات نمایشیدانشگاه سوره
152حمیدرضا آزاد فرادبیات نمایشیدانشگاه سوره
153سمیرا سید زادهصنایع دستیدانشگاه سوره
154گندم شرفی فرپژوهش هنرغیر انتفاعی پارس تهران
155صنوبر نقاش زرگرپژوهش هنرغیر انتفاعی پارس تهران
156زهرا گودرزیگرافیکپارس تهران غیر انتفاعی
157سید علی رحمانیسینما غیر انتفاعی پارس تهران
158فروزان رحیمیگرافیکغیر انتفاعی آپادانا شیراز
159شیما کریمیسینماغیر انتفاعی کمال الملک-نوشهر
160شبنم جعفر پیشهکارگردانیغیر انتفاعی کمال الملک-نوشهر
161سینا فرخیکارگردانیغیر انتفاعی کمال الملک-نوشهر
162مونا رشیدیانسینماغیر انتفاعی سپهر کاشان
163نگین هاشمی نژادعکاسیغیر انتفاعی نیما -محمود آباد
164امیر حسین مشعوفکارگردانیغیر انتفاعی نبی اکرم تبریز
165همتا سعادتیکارگردانیغیر انتفاعی نبی اکرم تبریز
166معصومه یاقوتی نیاگرافیکغیر انتفاعی فردوس مشهد
167طهماسب مهدویپژوهش هنرمجازی دانشگاه تهران
168سعیده آبشناسانپژوهش هنرآزاد، واحد علوم تحقیقات
169زهرا آزارشینقاشی ایرانیآزاد، واحد علوم تحقیقات
170الهام مقبلگرافیکواحد علوم تحقیقات آزاد،
171مریم احمدیادبیات نمایشیواحد علوم و تحقیقات آزاد،
172سارا شریفیادبیات نمایشیواحد علوم تحقیقات آزاد،
173آیدا آقاخانیکارگردانی نمایشواحد علوم تحقیقات آزاد،
174پرهام مهاجر زادهپژوهش هنرآزاد، واحد تهران مرکز
175رزا رحمانینقاشیآزاد، واحد تهران مرکز
176پریسا نور محمدیگرافیکآزاد، واحد تهران مرکز
177نیلوفر خجستهگرافیکآزاد، واحد تهران مرکز
178یاسمن فولادی خواهتصویرسازیآزاد، واحدتهران جنوب
179سهیل علیزادهکارگردانیآزاد، واحد شیراز

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *