اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

100,000 تومان

اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

دپارتمان اسطوره شناسي آكادمي شمسه

مدرس: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

در ایـن درسـگفتار کـه در ١٢ جلسـه برگـزار شـده اسـت، در ادامـۀ دورۀ «اسـطوره هـای شـاهنامه و آفرینـش هـنری (١) بـه تحلیـلسـوگ نامـه هـا و سـایر شـخصیت هـای مهـم شـاهنامۀ فردوسـیپرداختــه شــده اســت. ســوگ نامــه هــای «رســتم و اســفندیار»،«رسـتم و سـهراب» و «سـوگ سـیاوش» از جملـه سـوگنامه هایـیبـا مضمـون تراژیـک هسـتند کـه در ایـن دوره مـورد توجـه قـرارگرفتــه انــد. اســطوره هــای کیــکاووس، ســیاوش، کیخــسرو، فــرود(فرزنـد سـیاوش)، داسـتان هـای لهراسـب، گشتاسـب و ارجاسـب،و هفــت خــوان رســتم و هفــت خــوان اســفندیار از جملــه موضوعاتــی هســتند کــه در ایــن دوره بــه آنهــا پرداختــه شــده است.

12 جلسه / حدود 18 ساعت

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.

 

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی