اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

100,000 تومان

اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

دپارتمان اسطوره شناسي آكادمي شمسه

مدرس: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

در ایـن درسـگفتار  که ادامـۀ دورۀ «اسـطوره‌‌هـای شـاهنامه و آفرینـش هـنری (١)» می باشد بـه تحلیـل سـوگ‌نامـه‌هـا و سـایر شـخصیت‌هـای مهـم شـاهنامۀ فردوسـی پرداختــه شــده اســت. ســوگ‌نامــه‌هــای «رســتم و اســفندیار»،«رسـتم و سـهراب» و «سـوگ سـیاوش» از جملـه سـوگ‌نامه هایـی بـا مضمـون تراژیـک هسـتند کـه در ایـن دوره مـورد توجـه قـرارگرفتــه انــد. اســطوره‌هــای کیــکاووس، ســیاوش، کیخــسرو، فــرود (فرزنـد سـیاوش)، داسـتان‌هـای لهراسـب، گشتاسـب و ارجاسـب و هفــت خــوان رســتم و هفــت خــوان اســفندیار از جملــه موضوعاتــی هســتند کــه در ایــن دوره بــه آنهــا پرداختــه شــده است.

12 جلسه / حدود 18 ساعت

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی

در انبار موجود نمی باشد