هنر قاجار و پهلوی؛ به‌نگری و بازنگری

1,000,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
02/02/07
تاریخ شروع
02/02/10
استاد
دکتر علی اصغر میرزایی مهر

هنر قاجار و پهلوی؛ به‌نگری و بازنگری

دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه

مدرس: دکتر علی اصغر میرزایی مهر

  • منظر نخست: نیمه اول عهد قاجار ؛ باززایی شکوه آرمانی (سه جلسه)
  • منظر دوم: نیمه دوم عهد قاجار؛ واقعیت های اجتماعی (سه جلسه)
  • منظر سوم: نیمه اول سده اخیر؛ دغدغه هنر ملی (سه جلسه)
  • منظر چهارم: نیمه دوم سده اخیر؛ به سوی هنر فرا ملی (سه جلسه)