کارگاه گونه‌های بیش‌متنیتی

500,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1401/11/21
تاریخ شروع
1401/11/23
استاد
دکتر بهمن نامور مطلق

کارگاه گونه‌های بیش‌متنیتی

دپارتمان نشانه شناسی آکادمی شمسه

مدرس : دکتر بهمن نامور مطلق

تحقیقات میان متن‌های ادبی-هنری بر اساس ترامتنیت به دو دسته بزرگ بینامتنیت و بیش متنیت تقسیم می شوند. بیش‌متنیت به روابط برگرفتگی و اشتقاق میان متن‌ها می پردازد و خود شش زیرگونه اصلی دارد که عبارتند از: پاستیش، پارودی، شارژ، تراپوشی، فورژی و جایگشت. بسیاری از انواع روابط برگرفتگی مانند از آن خودسازی، کیچ، سرقت، اقتباس، … در این شش زیرگونه بیش متنیت دسته بندی می شوند. بیش متنیت نه فقط برای درک روابط و تحلیل آنها مناسب است بلکه می تواند در خلق اثر نیز به طور جدی یاری رساند.

کارگاه پیش رو قرار است به شش گونه اصلی یاد شده بیش متنیت بپردازد. بررسی هر گونه شامل دو قسمت خواهد بود: نظری و کاربردی. برگرفتگی‌های درون رشته‌ای و بینارشته‌ای، درون‌فرهنگی و بینافرهنگی، درون زمانی و بینازمانی از موضوعات این جلسات خواهد بود.

منابع: 1. درآمدی بر بینامتنیت، 2. بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم 3. تراروایت 4. ادبیات تطبیقی همگی نوشته نامور مطلق