قرائت و تفسیر پدیدارشناسی روح هگل

720,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1401/10/30
تاریخ شروع
1401/11/02
استاد
دکتر مسعود حسینی

قرائت و تفسیر پدیدارشناسی روح هگل / ترم نخست: پیشگفتار

(دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر مسعود حسینی

پدیدارشناسیِ روحِ هگل را نردبانِ صعود به «دانشِ مطلق» لقب داده‌اند. هگل در این کتابِ مُعظَم شرح می‌دهد که چگونه «آگاهیِ طبیعی» هرگونه تقابل و بیگانگی با برابرایستای خود را در «راهِ نومیدی و شکست» رفع می‌کند و عاقبت به آگاهیِ مطلق، یعنی نامحدود، بدل می‌شود.

هدف از این دوره، که به چندین ترم تقسیم می‌شود، قرائت، شرح و تفسیرِ کلمه به کلمه‌ی این متن است با تکیه بر خودِ متن و همچنین با بهره‌گیری از مهم‌ترین مفسرانِ فلسفه‌ی هگل. ترمِ نخستِ این دوره را، که امید است بدون وقفه تداوم یابد، به «پیشگفتارِ بزرگِ» هگل بر پدیدارشناسیِ روح اختصاص داده‌ایم.