پدیدارشناسی عمل به روایت آرنت

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1401/11/11
تاریخ شروع
1401/11/13
استاد
دکتر مسعود علیا

پدیدارشناسی عمل به روایت آرنت

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس : دکتر مسعود علیا