دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب (7): تجربه گرایی مدرن؛‌از ایمان تا شکاکیت

60,000 تومان

دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب (7): تجربه گرايي مدرن؛‌از ايمان تا شكاكيت

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر محمد مهدی اردبیلی

ایـن درسـگفتار، بـه عنـوان هفتمیـن تـرم از دورۀ انتقـادی تاریـخ فلسـفه غرب، به تجربه گرایی مدرن می پردازد.
بنـا بـر روایـت غالـب، در برابـر و بـه مـوازات سـنت عقلگرایـی مـدرن بـه ویـژه در درون قـارۀ اروپـا، سـنت دیگـری در انگلسـتان شـکل گرفـت کـه بـه تجربه گرایـی شـهرت یافـت. ایـن دوگانـه، از یـک جهـت، سـلف دوگانۀ متأخر فلسفۀ تحلیلی و فلسفۀ قاره ای نیز به شمار می رود.
دورۀ “تجربه گرایـی مـدرن: از ایـن تـا شـکاکیت” کوششـی اسـت بـرای ارايــۀ تفســیری موجــز و حتی الامــکان کلــی از ســه فیلســوف بــزرگ سنت تجربه گرایی انگلستان: جان لاک، جرج بارکلی و دیوید هیوم.
بنابرایـن ایـن دوره بـا بررسـی مبانـی تجربه گرایـی مـدرن نـزد جـان لاک آغـاز شـده و بـه چرخـش مومنانـۀ ضدماده گرایـی بارکلـی می پـردازد و نهایتــاً بحــث را بــا تفســیر الحــادی و البتــه شــکاکانۀ هیــوم از ســنت ِتجربه گرایـی بـه پایـان می بـرد تـا راه بـر مباحـث کلیـدی تـرم آینـده بـا محوریت “انقلاب کوپرنیکی کانت گشوده شود.

5 جلسه / حدود 8 ساعت

مراحل دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

1.دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.

2.لطفا پس از خرید و واریز وجه یک پیام حاوی شماره همراه، نام و نام خانوادگی و کد ملی به شماره موسسه واتس اپ بفرمائید (شماره واتس اپ شمسه: 09044130243)

 

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی

جلسه اول این کلاس برای استفاده عموم علاقمندان ، زیر همین پست به صورت رایگان بارگذاری شده است و شما می توانید پس از شنیدن جلسه اول اقدام به خرید محصول بفرمائید.

در انبار موجود نمی باشد