معماری عکاسی

330,000 تومان

معماری عکاسی

همواره این نکته توجه مرا به خود جلب می‌کرد که هرچند دانستن رویکردها و مفاهیم عکاسی جذاب بوده اند اما آنچه که همچون زنجیری بر پای مانع از حرکت علاقمندان به سوی مفاهیم می‌شود پراکندگی مطالب و ترجمه‌هایی با ساختار ادبیات سنگین ، نشناختن مباحث مفید و نیز سردرگمی نقطه شروع یادگیری مطالب است.

به همین دلیل کمبود کتابی احساس می‌شد که در مباحث نظری عکاسی جامعیت داشته باشد و در عین حال از بیانی ساده و قابل فهم نیز برخوردار باشد. با کمی دقت ، بخش های مجزای عکاسی، هرکدام همچون تکه های پازل در ۵۰ بخش تفکیک شده قرار گرفتند این ۵۰ زیر مجموعه، در شش مجموعه کلی‌تر مباحث نظری عکاسی به همراه فصلی مستقل برای عکاسی ایران جمع شدند تا از پاره های مستقل عکاسی، که نقش آجر را داشتند، عمارت باشکوه مباحث نظری عکاسی شکل بگیرد و این شیوه دسته بندی، خود بهانه‌ای شد برای نامگذاری کتاب؛ چرا که این چینش و انضباط در کنار هم قرار دادن بخش‌های نظری عکاسی ، همچون عملی معمارانه است، اما این بار بنای ساخته شده مباحث نظری عکاسی است.