برنامه کلاس‌های آزاد

برنامه آموزشی کلاس‌‌های آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه

(ترم پاییز 1401)

عنوان کلاس

استادتعداد جلساتروز و ساعتشهریهتاریخ شروع

نحوه شرکت

مطالعات میان رشته ای هنر غربدکتر

جواد علیمحمدی

3 جلسه 4 ساعته

12 ساعت

شنبه

16-20

420

هزار تومان

1401/08/21حضوری
هنر قاجار و پهلوی؛ به نگری و بازنگریدکتر

علی اصغر میرزایی مهر

12جلسه 3 ساعته

36 ساعت

یکشنبه

16-19

یک میلیون تومان1401/08/22آنلاین
تعارضات عقل محض نزد کانتدکتر

امیر مازیار

5 جلسه 2 ساعته

10 ساعت

یکشنبه

18-20

400

هزار تومان

1401/08/22آنلاین
خوانش اخلاق ارسطو
(ترم دوم: خوبی­های اخلاقی)
دکتر

میلاد نوری

6 جلسه 2ساعته

12 ساعت

دوشنبه

17-19

420

هزار تومان

1401/08/23آنلاین
وضعیت اضطرابدکتر

کامران لامعی

6 جلسه 2 ساعته

12 ساعت

دوشنبه

17-19

420

هزار تومان

1401/08/30حضوری-آنلاین
فلسفه ی فیلم

(ترم چهارم: تاریخ فلسفۀ فیلم)

دکتر

محسن کرمی

4 جلسه 2 ساعته

8 ساعت

دوشنبه

18-20

320

هزار تومان

1401/08/16آنلاین
کارگاه روش‌تحقیق و مقاله‌نویسی هنردکتر

محسن مرآثی

15 جلسه 2 ساعته

30 ساعت

سه شنبه

17-19

یک میلیون و دویست هزار تومان1401/08/24حضوری-آنلاین
هنر، زیبایی شناسی و مسئله رهاییدکتر

آرش حیدری

2جلسه 4 ساعته

8 ساعت

چهارشنبه

15-19

320

هزار تومان

1401/08/25حضوری- آنلاین
عصرباروک؛ وضعیت باروکیدکتر

زهرا ایرانی صفت

10 جلسه 2 ساعته

20 ساعت

چهارشنبه

17-19

700

هزارتومان

1401/08/25آنلاین
متن خوانی متون فلسفیدکتر

مسعود علیا

متعاقباً اعلام

می‌گردد.

متعاقباً اعلام می‌گردد.متعاقباً اعلام می‌گردد.متعاقباً اعلام می‌گردد.متعاقباً اعلام می‌گردد.

 

 

سرفصل کلاس‌‌های مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه

 

 • مطالعات میان رشته‌ای هنر غرب (دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه)

۱.اصلاح گران، احیاگران سنت شمایلی هنر غرب

۲.تبین مفهوم هنر و زیبایی در رسائل و مکتوبات کارگاهی فرهنگ غرب

۳. تجربگرایان و نهضت ارمانزدایی در نقاشی عصر مدرن.

 

 • هنر قاجار و پهلوی؛ به نگری و بازنگری (دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه)

 

 • منظر نخست: نیمه اول عهد قاجار ؛ باززایی شکوه آرمانی (سه جلسه)
 • منظر دوم: نیمه دوم عهد قاجار؛ واقعیت های اجتماعی (سه جلسه)
 • منظر سوم: نیمه اول سده اخیر؛ دغدغه هنر ملی (سه جلسه)
 • منظر چهارم: نیمه دوم سده اخیر؛ به سوی هنر فرا ملی (سه جلسه)

 

 • خوانش اخلاق ارسطو (ترم دوم: خوبی­های اخلاقی) (دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه)

بنا بر فهمِ یونانی از سرشت زندگی، بهزیستی و سعادت مستلزم برکشیدن خویش به ساحت هماهنگی نیروهای متقابل هستی و حیات است. برکشیدنی که به تناسب و به­جا بودن می­انجامد. در افق پیوند لوگوس و فوسیس، شخص می­تواند با فرونِیسیس بسنجد و دریابد که بهترین کارهای قابل­انجام کدام است. این سنجش، نظر به فرجامِ حیات دارد که سعادت است و با خوب زیستن، خوب کنش­کردن یا خوب.بودن معنا می­شود. در این میان، چنان­که ارسطو می­گوید، خوبی آدمی به دو چیز تعلق دارد: دیانویا (نظرورزی) و اِثیکِیس (اخلاق)؛ دومی زمینه­ساز وصول به اولی است و برای آن خواسته می­شود. بنابر تعریف، خوبی اخلاقی همانا کیفیت بهترین مواجهه با لذت­ها و دردها است که به میزانی و موزونی حیات می­انجامد. ازاین­رو، خوبی اخلاقی همان عدالت در گسترده­ترین معنای آن است و فرونِیسیس حالت ذهنی کسی است که در مواجهه با موقعیت­های حیات تأمل می­کند، برنامه می­ریزد و امر خود را تدبیر می­کند تا تمامیت زندگانی­اش را خوب سازد. حاصل این تأمل و تدبیر، مجموعه­ای از خوبی­های اخلاقی است که در ترم دوم از درس­گفتارهای «خوانش اخلاق ارسطو» بدان­ها خواهیم پرداخت.

جلسه نخست: درآمدی بر خوبی اخلاقی

جلسه دوم: درباب لذت و درد

جلسه سوم: شجاعت و خویشتنداری

جلسه چهارم: عدالت و انصاف

جلسه پنجم: کرامت و مناعت

جلسه ششم: طمأنینه و صبر

 

 • وضعیت اضطراب (دپارتمان روانکاوی آکادمی شمسه)

روانکاوی به ما می آموزد که اضطراب یک سیگنال است به طوریکه سوژه مضطرب سعی می کند آنرا مهار کند. چیزی که سوژه مضطرب را تهدید می کند مربوط به  انتظارات او  نیست، بلکه مساله این است که اضطراب متوقف نمی شود. فروید تصریح می کند که اضطراب در دو نکته نهفته است، و آن اینکه موضوع به جای بیرونی بودن، درونی است و دوم اینکه آگاهانه تشخیص داده نمی شود. در تداوم فروید، لکان تأثیر اساسی در تجدید نظر مفاهیم فرویدی در مورد اضطراب داشت.  لکان عناصر کار فروید را تحت‌ عنوان ماتریسی از اضطراب مطرح می‌کند، سپس دال های دیگری را در این ماتریس قرار می دهد. در این دوره برآنیم تا جایگاه اضطراب را از منظر روانکاوی بررسی کنیم و در نهایت، اهمیت شیوه ها و رویکردهای  کلینیکی سوژه مضطرب را مطرح کنیم.

 

 • فلسفه ی فیلم( دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی شمسه )

ترم اول: مراد از فلسفه فیلم:

1-1. فلسفۀ فیلم چه ها نیست؟

1-1-1. مطالعه تجربی فیلم

2-1-1. نقد فیلم

3-1-1. فیلم شناسی مقایسه ای

4-1-1. تاریخ سینما/ تلوزیون

2-1. فلسفۀ فیلم چه هست؟

3-1. فیلم و تصویر متحرک

ترم دوم: مسائل عمدۀ فلسفۀ فیلم

1-2. فیلم چیست؟

2-2. فیلم به مثابۀ هنر

3-2. نسبت فیلم با سایر هنرها

4-2. مسالۀ روایت

5-2. فیلم مستند و داستانی

6-2. فیلم و معرفت

1-6-2. فلسفه از طریق فیلم

2-6-2. فیلم فلسفی

3-6-2. فلیم به مثابۀ فلسفه: فیلمسفه

7-2. فیلم و عواطف

8-2. اخلاق و فیلم

9-2. پروپاگاندا

10-2. ارزش شناسی فیلم (axiology of film)

11-2. نقد و ارزیابی فیلم

12-2. مسالۀ مولف (authorship)

13-2. سینمای ملی

14-2. جریان تجربی / آوانگارد / آلترناتیو در جریان عمدۀ فیلم

ترم سوم: فیلم به مثابۀ هنر

1-3. رویکرد شناختی (cognitive)

2-3. رویکرد زبانی یا نشانه شناختی ( semiotic)

3-3. رویکرد فرمالیستی و نوفرمالیستی

4-3. رویکرد روان کاوانه

5-3. رویکرد پدیدارشناختی

6-3. مطالعات جنسیتی

7-3. رویکرد زنانه نگری

ترم چهارم: تاریخ فلسفۀ فیلم

1-4. دورۀ شکل گیری: از هوگو مانستربرگ تا ویلم فلاستر

2-4. دورۀ تثبیت: از ژیل دلوز تا کریستین متز

3-4. دورۀ شکوفایی: از استنلی کول تا نوئل کرول

 

 • کارگاه روش‌تحقیق و مقاله‌نویسی هنر ( دپارتمان هنرهای دیداری آکادمی شمسه)

۱ – آشنایی با مفاهیم و آسیب‌شناسی پژوهش و تولید متن علمی درباره هنر.(۱ جلسه)

۲ – آشنایی با روش تحقیق کمی و کیفی برمبنای طرح‌نامه‌نویسی. (۴ جلسه)

۳ – تمرین و اصلاح طرح‌نامه دانشجویان.(۲ جلسه)

۴-  اعتبار سنجی نشریات علمی در حوزه هنر و مقررات مربوط به چاپ مقاله. (۱ جلسه )

۵-  آموزش اصول نگارش مقالات هنر. (۳ جلسه)

۶-  تحلیل و نقد مقالات علمی و هنری. (۲ جلسه)

۷- تمرین مقاله نویسی. (۲ جلسه)

 

 • هنر، زیبایی شناسی و مسئله رهایی (دپارتمان جامعه شناسی آکادمی شمسه)

این پرسش که «هنر به چه کار می‌آید؟» در افق‌هایی متفاوت قابل طرح است. طرح این پرسش از افقی مبتنی بر عقل ابزاری، که تنها چیزهایی را کارآمد می‌داند که در خدمت ایدئولوژی پیشرفت باشد، طبعاً نه پاسخ‌دادنی است و نه مشروع. خرد ابزاریِ انسانی تک ساحتی که قوای متفاوت و کلیت چند وجهی حیات بشری را به یک بعد فرومی‌کاهد، نه درکی از زیبایی دارد و نه ارزشی فراتر از گونه‌ای کالا برای هنر و زیبایی‌شناسی قائل است. اما اگر از افقی دیگرگون و در نسبت با حیات اجتماعی و انسانی، در کلیتش، این پرسش را دوباره طرح کنیم چگونه باید به آن پاسخ بدهیم؟ اگر به نسبت خیال‌ورزی و زندگی بی‌اندیشیم، آنگاه دربارۀ کار هنر می‌توانیم ایده‌هایی را پیش بکشیم. هنر و زیبایی‌شناسی نوعی عملِ خلقِ کردن هستند که خیالی نوپدید دربارۀ جهان می‌آفرینند. هنر و زیبایی‌شناسی نوعی بازآرایی واقعیت‌اند در خدمت یا علیه زندگی. این بازآرایی می‌تواند در خدمت زندگی و جریان نو به نوشدنش قرار گیرد و یا ابزاری در جهت سرکوب زندگی باشد. از این رو، زیبایی‌شناسی و هنر نیز می‌توانند به ابزارهایی در جهت سلطه تبدیل شوند. زیبایی‌شناسی و هنر با متصلب کردن جریان خیال‌ورزی برای زندگی بهتر، و یا تولید خیالی دربارۀ رهایی می‌توانند به کار زندگی و شادکامی نوع بشر بیایند، و یا به ابزاری در جهت ممتنع کردنِ ایدۀ رهایی تبدیل شوند. اگر از این افق به نسبت هنر و زندگی اجتماعی بنگریم آنگاه می‌توانیم از نوعی سنجه برای نقد آثار هنری سخن بگوییم که بر محور میل درونی و امکان‌های خلاقِ هنر می‌گردد. یک اثر یا فرم هنری در خدمت چه میلی است؟ مرگ یا زندگی؟ یک اثر یا فرم هنری چه خیالاتی را ممکن و چه خیالاتی را ممتنع می‌کند؟ تغییر جهان جز از طریق داشتنِ خیالی دربارۀ چیزی بهتر ممکن نیست. مسئلۀ گفتار حاضر این است که زیبایی‌شناسی و هنر چگونه در خدمت یا علیه خیال رهایی عمل می‌کند.

 

 • عصرباروک؛ وضعیت باروکی (دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه)

🔹بخش اول : باروک  تفکر و فرهنگ و سبک هنری ، در  اروپا در حد فاصله  ۱۶۰۰ تا ۱۷۵۰ است./ عصرباروک عصر فلسفه‌مدرن ، از هم‌ گسیختگی  وحدت مسیحیت ، اصلاحات و ضد اصلاحات دینی و اجتماعی./ باروک در  تقابل با نظم کلاسیک رنسانسی./ باروک و  دو رویکرد  دینی و سیاسی در هنر : کاتولیک شکوه‌مند اشرافی / پروتستانیسم  روزمره‌ی میان مایه./ سبک باروک، حرکت و هیجان همراه با  جزئیات. عصر درام، تولید انبوه مجسمه ، نقاشی، معماری، ادبیات، رقص و موسیقی./ تأثیر فلسفه دکارت بر represetion بازنمایی در هنر باروک و ظهور رسانه مدرنِ “رنگ و روغن.

‏Vanities

ونیتی ها : ظهور نقاشی طبیعت بی جان و انبوه سازی تک چهره و نقاشی تاریخی./ بررسی منتخب آثار  استادان باروک : ولاسکوئز ، کاراواجو، روبنس، رامبراند ، ورمیه، پوسن ، برنینی و … / تحلیل آثار بر اساس نظریه پردازان مانند هانریشولفلین(شکلگرایانه ) ، سوتلاناآلپرس ( مارکسیسم ) میشل‌فوکو ( پسا_ساختارگرایی)

🔹بخش دوم ‏Contemporary Barouqe

باروک معاصر : “درام فوق العاده ، کنتراست بالا ” باروک معاصر جنبش “اغراق، و نجابت  بی شرم ‌”. / مروری بر آثار  سارا شی، دیوید التمجد ،  لی بل ، تریسی میلتون ، لوک تویمنز  و…