نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد هنر 99 آکادمی شمسه

نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد هنر 99 آکادمی شمسه

             1           

نغمه سبوحیپژوهش هنرروزانه دانشگاه تهران
             2           شیما مصحفی شبستریپژوهش هنرروزانه دانشگاه تهران
             3           امیرحسین کیانیعکاسیروزانه دانشگاه تهران
             4           مهسا تورانینقاشی ایرانی

روزانه دانشگاه تهران

             5           محمد زارعادبیات نمایشیروزانه دانشگاه تهران
             6           نصیبه حیدریپژوهش هنرشبانه دانشگاه تهران
             7           فرشته حسینیعکاسیشبانه دانشگاه تهران
             8           وحید جلال زایینقاشی ایرانیشبانه دانشگاه تهران
             9           آریان اسماعیل زادهگرافیکشبانه دانشگاه تهران
           10         مهدی اسدیگرافیکشبانه دانشگاه تهران
           11         حسنی عجمیانیمیشنشبانه دانشگاه تهران
           12         الناز محمدی اصلانیمیشنشبانه دانشگاه تهران
           13         عارف هوشمندنیاکارگردانی نمایششبانه دانشگاه تهران
           14         ایراندخت کاظمیپژوهش هنرروزانه دانشگاه هنر
           15         شکیبا شخصیانپژوهش هنرروزانه دانشگاه هنر
           16         پونه قاسمیپژوهش هنرروزانه دانشگاه هنر
           17         پدرام باباپورعکاسیروزانه دانشگاه هنر
           18         ندا افندیعکاسیروزانه دانشگاه هنر
           19         فائزه اسدینقاشیروزانه دانشگاه هنر
           20         فاطمه دارایی نژادنقاشیروزانه دانشگاه هنر
           21         نسیبه فکورینقاشی ایرانیروزانه دانشگاه هنر
           22         شهرزاد البرزیمرمتروزانه دانشگاه هنر
           23         یاسمین حسین پورگرافیکروزانه دانشگاه هنر
           24         زهرا ابراهیمیگرافیکروزانه دانشگاه هنر
           25         آیدا خواجهانیمیشنروزانه دانشگاه هنر
           26         ساجده مظاهرانیمیشنروزانه دانشگاه هنر
           27         روحان نیک خواهبازیگریروزانه دانشگاه هنر
           28         مریم رکابی شعربافصنایع دستیروزانه دانشگاه هنر
           29         زهرا رحیمینگارگریروزانه دانشگاه هنر
           30         رابعه حسینی رادپژوهش هنرروزانه تربیت مدرس
           31         علیرضا اخوان صادقیکارگردانیروزانه تربیت مدرس
           32         احمد بهاروندبازیگریروزانه تربیت مدرس
           33         علیرضا بختیاریبازیگریروزانه تربیت مدرس
           34         شکیب عمرانیانیمیشنروزانه تربیت مدرس
           35         ویدا احمدیانیمیشنشبانه تربیت مدرس
           36         زهرا سادات حسینیپژوهش هنرروزانه دانشگاه الزهرا
           37         هانیه جعفرپورپژوهش هنرروزانه دانشگاه الزهرا
           38         زهرا ربیعینقاشیروزانه دانشگاه الزهرا
           39         فاطمه مکی آبادینقاشیروزانه دانشگاه الزهرا
           40         شیدا سمالندپژوهش هنرشبانه دانشگاه الزهرا
           41         بهناز نورینقاشیشبانه دانشگاه الزهرا
           42         محمدجواد فراهانیپژوهش هنرروزانه دانشگاه شاهد
           43         مژگان طلعتیگرافیکروزانه دانشگاه شهید رجایی
           44         آرزو رزاق نژادپژوهش هنرروزانه اصفهان
           45         فرزانه دهقانیپژوهش هنرروزانه اصفهان
           46         احسان صدرائیپژوهش هنرروزانه اصفهان
           47         معصومه سلیمیانپژوهش هنرروزانه اصفهان
           48         فاطمه آخوندینقاشیروزانه اصفهان
           49         سید رضا جعفرینقاشیروزانه اصفهان
           50         سپهر ایمان پورنقاشیروزانه اصفهان
           51         زهرا سادات هاشمیتصویرسازیروزانه اصفهان
           52         لیلا صبوری نیاهنراسلامیروزانه اصفهان
           53         زهرا آهنجتاریخ هنر ایران اسلامیروزانه اصفهان
           54         مینا مرادیفلسفه هنرروزانه اصفهان
           55         طاهره بتیارپژوهش هنرروزانه سمنان
           56         امیرمحمد وحدانیگرافیکروزانه سمنان
           57         پریناز درویشپژوهش هنرروزانه گیلان
           58         نگار صافیپژوهش هنرروزانه رشت
           59         منصوره شیاسپژوهش هنرشبانه رشت
           60         غزاله بیک محمدیپژوهش هنرروزانه نیشابور
           61         لیدا جلیلیتصویرسازیروزانه نیشابور
           62         نسرین اویسیفلسفهپردیس دانشگاه تهران
           63         ساقی طاهرخانیپژوهش هنرپردیس دانشگاه هنر
           64         کیمیا باباییپژوهش هنرپردیس دانشگاه هنر
           65         آزاده تقی وندعکاسیپردیس دانشگاه هنر
           66         سمانه رضاخاننقاشیپردیس دانشگاه هنر
           67         افسانه اشرفینقاشیپردیس دانشگاه هنر
           68         سارا حسینینقاشی ایرانیپردیس دانشگاه هنر
           69         هنگامه کریمیادبیات نمایشیپردیس دانشگاه هنر
           70         همایون عابدادبیات نمایشیپردیس دانشگاه هنر
           71         ابوالفضل دهقانی زادهادبیات نمایشیپردیس دانشگاه هنر
           72         فریبا پور روستاتصویرسازیپردیس دانشگاه هنر
           73         ساره محمودیانادبیات نمایشیپردیس تربیت مدرس
           74         کیارش فرهمندگرافیکپردیس تربیت مدرس
           75         مجید عباسیپژوهش هنرعلم و فرهنگ
           76         علیرضا خبریپژوهش هنرعلم و فرهنگ
           77         مریم مددیپژوهش هنرعلم و فرهنگ
           78         مریم فرهمندپژوهش هنرعلم و فرهنگ
           79         محمد صادقیانپژوهش هنرعلم و فرهنگ
           80         الهام سلمان زادهپژوهش هنرعلم و فرهنگ
           81         محمدحسین ماهرنیاپژوهش هنرعلم و فرهنگ
           82         پویا کلاهیپژوهش هنرعلم و فرهنگ
           83         سوگل ملاآقاباباییپژوهش هنرعلم و فرهنگ
           84         سمیرا معتمدینقاشیعلم و فرهنگ
           85         فرشته فرسیابینقاشیعلم و فرهنگ
           86         حسین صالحنقاشیعلم و فرهنگ
           87         سعید شیرازی زادهپژوهش هنرسوره
           88         فواد افراسیابیپژوهش هنرسوره
           89         سارا درویشیپژوهش هنرسوره
           90         الهه رضازادهپژوهش هنرسوره
           91         سحر روستاییعکاسیسوره
           92         علی حسینیعکاسیسوره
           93         مونا باباییعکاسیسوره
           94         بنفشه عراقیعکاسیسوره
           95         مبینا باقریعکاسیسوره
           96         لعیا یوسفینقاشیسوره
           97         محمدامین مومنینقاشیسوره
           98         سید متین موسوینقاشیسوره
           99         سهراب علویادبیات نمایشیسوره
         100      حامد مکملیادبیات نمایشیسوره
         101      طاهره امامیادبیات نمایشیسوره
         102      غزاله محتشمگرافیکسوره
         103      فرناز حیدرنیاگرافیکسوره
         104      لیلا قاسملوگرافیکسوره
         105      شیدا جاودانهگرافیکسوره
         106      غزال خوش آبادیگرافیکسوره
         107      هانیه نورعلیشاهانیمیشنسوره
         108      علی ابونوریانیمیشنسوره
         109      فریماه فتوحیانیمیشنسوره
         110      عاطفه احمدیانیمیشنسوره
         111      الهه محتشمانیمیشنسوره
         112      حسام نصرتیانیمیشنسوره
         113      نعیمه رجبیتصویرسازیسوره
         114      علی کلانتریسینماسوره
         115      فرهاد غریبیسینماسوره
         116      لیلا حقیقتپژوهش هنرغیرانتفاعی پارس
         117      محدثه گلشنیانپژوهش هنرغیرانتفاعی پارس
         118      پدرام حسینیسینماغیرانتفاعی کمال الملک
         119      معصومه قدرتیپژوهش هنرغیرانتفاعی ساوه
         120      امید وافیسینماغیرانتفاعی اصفهان
         121      لیلا دمیرچیپژوهش هنرغیرانتفاعی ادیبان گرمسار
         122      زهرا نظریانپژوهش هنرمجازی دانشگاه تهران
         123      بهنام بایزیدیپژوهش هنرمجازی تربیت مدرس
         124      سمیه نجفیادبیات نمایشیموسسه هنر و اندیشه اسلامی قم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.