آنالیز سؤالات کنکور کارشناسی ارشد هنر۹۸ – آکادمی شمسه

کنکور ارشد هنر

دوستان و همراهان عزیز ؛
آکادمی شمسه در راستای اهداف خود و ارتقا کیفیت آموزش، تمامی سؤالات کنکور کارشناسی ارشد هنر۹۸ را به طور کامل آنالیز کرده است. در دو کد رشته ۱۳۵۷و۱۳۵۸ حدود ۸۰درصدو در کد رشته۱۳۵۹ حدود ۶۰ درصد سؤالات در کلاس ها، آزمون های آزمایشی و کلاس های نکته و تست پوشش داده شده است.
جدول این آنالیز ها به اشتراک گذاشته می شود تا متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد هنر سال های آینده بتوانند بهره لازم را ببرند.

آنالیز سؤالات کنکور کارشناسی ارشد هنر 98، کد رشته 1357

32کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 220. ص 179
33کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری
  34کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه تاریخ ادبیات . مهدی انصاری، ص20 و 21   کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 357. ص 32
36کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
38کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری
39کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
45جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: مکتب قهوه خانه ای ص 177
46کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
50کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه تاریخ ادبیات . مهدی انصاری، ص 21
  51کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 528، ص 16 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 103. ص 168
53جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معرفی آثار سلسله تانگ چین(توضیحات تصویر) ص 96 و 97
55کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان،مهدی انصاری ص 78
  56کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 459، ص 13 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 1290. ص 95
  57کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نگارگری عهد مغولی ص 152 آزمون آزمایشی مرحله اول بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 46
58آزمون آزمایشی مرحله دوم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 37
61کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: عهد کلاسیک هنر یونان ص 193
64جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: مجسمه داوود و هنر رنسانس
66جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: اگوست رودن ص 279
67کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: فرانسیسکو گویا ص 272
68کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نگارگری مکتب اصفهان ص 165
69کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نگارگری مکتب اصفهان ص 165 آزمون آزمایشی مرحله دوم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 37
70کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر گورکانی هند ص 90
72کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
75آزمون آزمایشی مرحله اول بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 52
76کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 100 بخش: تاریخ هنر جهان
80جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: هنر و تمدن ایلام قدیم
81کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
82کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی…امیررضا نوری پرتو
84کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
86کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
89کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
91مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
92کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی…امیررضا نوری پرتو
93کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
95کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی…امیررضا نوری پرتو
96کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو کتاب جستارهایی در آثار سینمایی . مهدی فرخی .صفحه 27 پاراگراف آخر
97کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو کتاب جستارهایی در آثار سینمایی . مهدی فرخی .صفحه 84 پاراگراف دوم
98کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
99کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
100کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
101کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
103کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو کتاب جستارهایی در آثار سینمایی . مهدی فرخی .صفحه 97 پاراگراف دوم
104کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
105کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
106رفرنس در کتاب جستارهایی در آثار سینمایی . مهدی فرخی .صفحه 272 قسمت آلفونسو کوارون
108کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
109کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو کتاب جستارهایی در آثار سینمایی . مهدی فرخی .صفحه­ی 137 خط آخر و پاراگراف اول صفحه 138
110کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
111کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو کتاب جستارهایی در آثار سینمایی . مهدی فرخی .صفحه­ی 109 پاراگراف اول
112کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
113کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو کتاب جستارهایی در آثار سینمایی . مهدی فرخی .صفحه­ی 40 پاراگراف دوم
114کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
115کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
117کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
118کلاس نکته و تست مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی…امیررضا نوری پرتو
119کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو کتاب جستارهایی در آثار سینمایی . مهدی فرخی .صفحه­ی 157 پارگراف دوم
121کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
123کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال سؤال 54 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین   عندلیبی
127کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
129کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال سؤال 170 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
130سؤال 91 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
131کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال سؤال 89 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
138سؤال 191 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
141کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
142کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
144کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
146کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
147سؤال 40  کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
148کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
152کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
154سؤال 19 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
156کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال

آنالیز سؤالات کنکور کارشناسی ارشد هنر 98، کد رشته 1358

سوالاتکلاس­ها، کتب، آزمون ها
31کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نقاشی در عهد قاجار ص 169 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 1456. ص 106 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 470. ص 195
32کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرازیی مهر کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 70 بخش: هنر و تمدن ایران و تمدن های اسلامی جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: مکتب قهوه خانه ای ص 177 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 492. ص 197
33کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر میسنی ص 187 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 896. ص 69
34کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
35کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: کوبیسم ص 295
36کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی: “توضیح و تصویر اثر” صفحه 244
39جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: آغاز فصل دهم “هنر و تمدن اتروسک و روم” ص 198
40کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر ماد ص 35
41کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 110 بخش: هنر و تمدن ایران و تمدن های اسلامی
42کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معماری مکتب آذری در عهد ایلخانی/شرح گنبد سلطانیه از عهد سلطان محمد خدابنده ص 136
43کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 134 بخش: هنر و تمدن ایران و تمدن های اسلامی
44کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: شیوه فرنگی سازی (مکتب ایتالیا-اصفهان) صفحه 167 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 463 و 464. ص 195
47کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنرمندان دارالفنون/تصویر آثار اسماعیل جلایر صفحه 172 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 479. ص 196
49جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: مقدمه هنر هخامنشی/تشریح منابع تاریخ شناسی هخامنشیان
50کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه تاریخ ادبیات، مهدی انصاری. ص 120
51کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: اکسپرسیونیسم ص 290
54جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: معماری اتروسک و روم
59جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: مساجد دو ایوانی ص 122
60کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 45 بخش: هنر و تمدن ایران و تمدن های اسلامی آزمون آزمایشی مرحله سوم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 33
61کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: امپرسیونیسم ص 275 آزمون آزمایشی مرحله اول بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 42
62کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر کلاس نقد هنری. مهدی انصاری جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نئوکلاسی سیسم ص 264 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 180
63کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 33 آزمون آزمایشی مرحله پنجم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 60
65کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری آزمون آزمایشی مرحله چهارم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 54
66کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 312
67کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 294
68کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه تاریخ ادبیات، مهدی انصاری. ص 30
69کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 784، ص 25 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 33 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 1037. ص 77 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 136. 127
71کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 303
72کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 191
73کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه تاریخ ادبیات، مهدی انصاری. ص 40
76کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: جنبش هنر نوگرای ایران ص 178
75آزمون آزمایشی مرحله دوم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 76
77کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر رمانتی سیسم صفحه 270
78کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
79کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: دیگو ولاسکوئز ص 256 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 312. ص 185
80کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 6361. ص 52
81کتاب معماری عکاسی، تألیف بهزاد صحتی فصل دوم صفحه 517
82کتاب معماری عکاسی، تألیف بهزاد صحتی فصل اول صفحه 43
83کتاب معماری عکاسی، تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 412
84کتاب معماری عکاسی، تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 413 (تصویر به کار رفته در متن کتاب)
85کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 242
86کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل چهارم صفحه 436
87کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل هفتم صفحه 559
88کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 386 کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
89کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 262 و 267
91کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل هفتم صفحه 555
92کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل اول صفحه 35
93کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل دوم صفحه 190
94کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 333 و کلاس مبانی نظری عکاسی… بهزاد صحتی
95کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 247
96کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 353 و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
98کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 376 و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
99کتاب مجموعه سوال و پاسخ آزمون های ارشد عکاسی،تألیف بهزاد صحتی (سوال 663) و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
100کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل دوم صفحه 190
101فصل سوم جزوه کلاس (شیمی عکاسی):بخش هالوژن ها
102فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش مدیریت رنگ
104فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش کاغذها و حساسیت فیلم ها
105فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش فیلترها
106فصل دوم جزوه کلاس (عدسی و دوربین):بخش دوربین های قطع بزرگ و عکاسی پاناروما و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
107فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش کارت خاکستری و فصل چهارم (دیجیتال):بخش هیستوگرام
108فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش منحنی مشخصات و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
109فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش فیلترها و بخش چاپ عکس رنگی و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
110فصل سوم جزوه کلاس (شیمی عکاسی):بخش ظهور ریورسال
113فصل دوم جزوه کلاسی (لنز و دوربین):بخش کیفیت تصویر و نیز در فصل چهارم (دیجیتال) به این موضوع اشاره شده است.
114فصل اول جزوه کلاسی (نور و فیلم):بخش شناخت ساختمان فیلم رنگی و فصل چهارم بخش: فضای رنگ
115فصل اول جزوه کلاسی (نور و فیلم):بخش کلوین (حرارت های رنگ)
116فصل سوم جزوه کلاسی (شیمی عکاسی):بخش عوامل ظهور (برومور) و کاربرد ضد خفگی
118فصل اول جزوه کلاسی (نور و فیلم)بخش فیلترها و بخش اصلاح رنگها و کلاس های نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی  (نکته اینجاست که به نظر می رسد در پاسخ اولیه، سازمان سنجش دچار اشتباه شده است.)
120فصل اول جزوه کلاسی (نور و فیلم):بخش نورسنجی (قانون رسی پروسیتی) و کلاس های نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی

آنالیز سؤالات کنکور کارشناسی ارشد 98، کد رشته 1359

سوالاتکلاس­ها، کتب، آزمون­ها
31کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر باروک ص 259 جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 774، ص 24 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 532. ص 44
32جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: ایران پیش از تاریخ ص 21
35کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر صدر مسیحیت ص 206
36کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
37کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نگارگری “نقاشی گل و مرغ” ص 168 و 169
38کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه تاریخ ادبیات، مهدی انصاری. ص 110 جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 424، ص 12 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 95 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 151. ص 173
39  کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر  کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 65 (بخش توضیحات تکمیلی گزینه 1) بخش: تمدن ایران جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: دیوارنگاره “سلام نوروزی فتحعلی شاه”
41کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معماری مصر ص 77
42جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معرفی بناهای مکتب رازی در عهد سلجوقی ص 132
43کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
44کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: سابقه دیوارنگاری در دوران اسلامی ص 146
45کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معماری مکتب آذری ص 137 و 138 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 1106. ص 82
49کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: پاپ آرت
50کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: پل گوگن ص 283
53کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
56کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری.  نکته 311، ص 9 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 257
57کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 1636، ص 55 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 336
59کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 211
60کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
62کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 397
68کلاس نقد هنری. مهدی انصاری کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 120 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 103. ص 168 آزمون آزمایشی جامع سؤال 62

“در مجموع: کلاس ها، کتب و آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه بیش از 80 درصد سؤالات عمومی و تخصصی کنکور کارشناسی ارشد  98 را بصورت مستقیم و کامل پوشش داده است”.

آنالیز سؤالات کنکور کارشناسی ارشد هنر 98، کد رشته 1357

سؤالاتکلاس­ها، کتب، آزمون­ها
32کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری   کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 220. ص 179
33کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری
34کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری   جزوه تاریخ ادبیات . مهدی انصاری، ص20 و 21 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 357. ص 32
36کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
38کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری
39کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
45جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: مکتب قهوه خانه ای ص 177
46کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
50کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری   جزوه تاریخ ادبیات . مهدی انصاری، ص 21
51کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 528، ص 16 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 103. ص 168
53جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معرفی آثار سلسله تانگ چین(توضیحات تصویر) ص 96 و 97
55کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان،مهدی انصاری ص 78
56کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 459، ص 13 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 1290. ص 95
57کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نگارگری عهد مغولی ص 152 آزمون آزمایشی مرحله اول بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 46
58آزمون آزمایشی مرحله دوم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 37
61کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: عهد کلاسیک هنر یونان ص 193
64جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: مجسمه داوود و هنر رنسانس
66جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: اگوست رودن ص 279
67کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: فرانسیسکو گویا ص 272
68کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نگارگری مکتب اصفهان ص 165
69کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نگارگری مکتب اصفهان ص 165 آزمون آزمایشی مرحله دوم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 37
70کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر گورکانی هند ص 90
72کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
75آزمون آزمایشی مرحله اول بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 52
76کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 100 بخش: تاریخ هنر جهان
80جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: هنر و تمدن ایلام قدیم
81کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
82کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی…امیررضا نوری پرتو
84کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
86کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
89کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
91مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
92کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی…امیررضا نوری پرتو
93کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
95کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی…امیررضا نوری پرتو
96کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
97کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
98کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
99کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
100کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
101کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
103کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
104کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
105کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
108کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
109کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
110کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
111کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
112کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
113کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
114کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
115کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی و کلاس نکته و تست…امیررضا نوری پرتو
117کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
118کلاس نکته و تست مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی…امیررضا نوری پرتو
119کلاس مبانی نظری سینما و بررسی و نقد آثار سینمایی …امیررضا نوری پرتو
121کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
123کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال   سؤال 54 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین   عندلیبی
127کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
129کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال   سؤال 170 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
130سؤال 91 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
131کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال   سؤال 89 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
138سؤال 191 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
141کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
142کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
144کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
146کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
147سؤال 40  کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
148کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
152کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال
154سؤال 19 کلاس نکته و تست کارگردانی و دانستنی­های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…امین عندلیبی
156کلاس کارگردانی و دانستنی های تخصصی،تاریخی و بینشی در هنر نمایش…عطاءالله کوپال

آنالیز سؤالات کنکور کارشناسی ارشد هنر 98، کد رشته 1358

سوالاتکلاس­ها، کتب، آزمون ها
31کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نقاشی در عهد قاجار ص 169 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 1456. ص 106 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 470. ص 195
32کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرازیی مهر   کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 70 بخش: هنر و تمدن ایران و تمدن های اسلامی جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: مکتب قهوه خانه ای ص 177 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 492. ص 197
33کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر میسنی ص 187 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 896. ص 69
34کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
35کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: کوبیسم ص 295
36کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی: “توضیح و تصویر اثر” صفحه 244
39جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: آغاز فصل دهم “هنر و تمدن اتروسک و روم” ص 198
40کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر ماد ص 35
41کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 110 بخش: هنر و تمدن ایران و تمدن های اسلامی
42کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معماری مکتب آذری در عهد ایلخانی/شرح گنبد سلطانیه از عهد سلطان محمد خدابنده ص 136
43کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 134 بخش: هنر و تمدن ایران و تمدن های اسلامی
44کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: شیوه فرنگی سازی (مکتب ایتالیا-اصفهان) صفحه 167 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 463 و 464. ص 195
47کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنرمندان دارالفنون/تصویر آثار اسماعیل جلایر صفحه 172 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 479. ص 196
49جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: مقدمه هنر هخامنشی/تشریح منابع تاریخ شناسی هخامنشیان
50کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری   جزوه تاریخ ادبیات، مهدی انصاری. ص 120
51کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: اکسپرسیونیسم ص 290
54جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: معماری اتروسک و روم
59جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: مساجد دو ایوانی ص 122
60کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 45 بخش: هنر و تمدن ایران و تمدن های اسلامی   آزمون آزمایشی مرحله سوم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 33
61کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: امپرسیونیسم ص 275 آزمون آزمایشی مرحله اول بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 42
62کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   کلاس نقد هنری. مهدی انصاری جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نئوکلاسی سیسم ص 264 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 180
63کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 33 آزمون آزمایشی مرحله پنجم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 60
65کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری   آزمون آزمایشی مرحله چهارم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 54
66کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 312
67کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 294
68کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری   جزوه تاریخ ادبیات، مهدی انصاری. ص 30
69کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 784، ص 25 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 33 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 1037. ص 77 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 136. 127
71کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 303
72کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 191
73کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری   جزوه تاریخ ادبیات، مهدی انصاری. ص 40
76کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: جنبش هنر نوگرای ایران ص 178
75آزمون آزمایشی مرحله دوم بخش توضیحات پاسخ نامه سؤال 76
77کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر رمانتی سیسم صفحه 270
78کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
79کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: دیگو ولاسکوئز ص 256 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 312. ص 185
80کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 6361. ص 52
81کتاب معماری عکاسی، تألیف بهزاد صحتی فصل دوم صفحه 517
82کتاب معماری عکاسی، تألیف بهزاد صحتی فصل اول صفحه 43
83کتاب معماری عکاسی، تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 412
84کتاب معماری عکاسی، تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 413   (تصویر به کار رفته در متن کتاب)
85کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 242
86کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل چهارم صفحه 436
87کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل هفتم صفحه 559
88کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 386   کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
89کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 262 و 267
91کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل هفتم صفحه 555
92کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل اول صفحه 35
93کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل دوم صفحه 190
94کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 333   و کلاس مبانی نظری عکاسی بهزاد صحتی
95کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 247
96کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 353   و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
98کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل سوم صفحه 376   و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
99کتاب مجموعه سوال و پاسخ آزمون های ارشد عکاسی،تألیف بهزاد صحتی (سوال 663)   و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
100کتاب معماری عکاسی،تألیف بهزاد صحتی فصل دوم صفحه 190
101فصل سوم جزوه کلاس (شیمی عکاسی):بخش هالوژن ها
102فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش مدیریت رنگ
104فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش کاغذها و حساسیت فیلم ها
105فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش فیلترها
106فصل دوم جزوه کلاس (عدسی و دوربین):بخش دوربین های قطع بزرگ و عکاسی پاناروما   و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
107فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش کارت خاکستری   و فصل چهارم (دیجیتال):بخش هیستوگرام
108فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش منحنی مشخصات   و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
109فصل اول جزوه کلاس (نور و فیلم):بخش فیلترها و بخش چاپ عکس رنگی   و کلاس نکته و تست عکاسی…بهزاد صحتی
110فصل سوم جزوه کلاس (شیمی عکاسی):بخش ظهور ریورسال

آنالیز سؤالات کنکور کارشناسی ارشد 98، کد رشته 1359

سوالاتکلاس­ها، کتب، آزمون­ها
31کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر باروک ص 259 جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 774، ص 24 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 532. ص 44
32جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: ایران پیش از تاریخ ص 21
35کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: هنر صدر مسیحیت ص 206
36کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
37کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: نگارگری “نقاشی گل و مرغ” ص 168 و 169
38کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه تاریخ ادبیات، مهدی انصاری. ص 110 جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 424، ص 12 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 95 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 151. ص 173
39  کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر    کلاس نکته و تست تاریخ هنر…احمد رستمعلی شماره 65 (بخش توضیحات تکمیلی گزینه 1) بخش: تمدن ایران جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: دیوارنگاره “سلام نوروزی فتحعلی شاه”
41کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معماری مصر ص 77
42جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معرفی بناهای مکتب رازی در عهد سلجوقی ص 132
43کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر
44کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: سابقه دیوارنگاری در دوران اسلامی ص 146
45کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: معماری مکتب آذری ص 137 و 138 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. سوال 1106. ص 82
49کلاس نکته و تست دانستنی ها و اطلاعات عمومی هنر…نفیسه ذاکری   جزوه کلاسی تاریخ هنر…احمد رستمعلی بخش: پاپ آرت
50کلاس تاریخ هنر ایران و جهان…علی اصغر میرزایی مهر   جزوه تاریخ هنر،احمد رستمعلی بخش: پل گوگن ص 283
53کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
56کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری.  نکته 311، ص 9 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 257
57کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری جزوه نکات طلایی. مهدی انصاری. نکته 1636، ص 55 کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 336
59کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 211
60کلاس اسطوره شناسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان. مهدی انصاری
62کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 397
68کلاس نقد هنری. مهدی انصاری   کلاس نکته و تست نقد هنری و ادبی…مهرنوش غضنفری کتاب مبانی نظری هنر. مهدی انصاری. ص 120 کتاب 2000 تست هنر. ذاکری و علیزاده. پرسش 103. ص 168 آزمون آزمایشی جامع سؤال 62

“در مجموع: کلاس ها، کتب و آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه بیش از 80 درصد سؤالات عمومی و تخصصی کنکور کارشناسی ارشد  98 را بصورت مستقیم و کامل پوشش داده است”.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.